Thủ tướng: Năm 2015, nền hành chính, công vụ phải chuyển biến rõ nét

>> sach trung tâm sách y dược

Dân trí Kết luận tại Hội nghị trực tuyến về đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu, trong năm 2015 phải tạo được những chuyển biến rõ nét trong cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức.

Thủ tướng: Năm 2015, nền hành chính, công vụ phải chuyển biến rõ nét
Thủ tướng: “Kiên quyết đưa ra khỏi nền công vụ những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về đạo đức, năng lực”.
Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương quán triệt sâu sắc vai trò của cải cách hành chính, trong đó cải cách chế độ công vụ, công chức là một khâu đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2011 – 2020, là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên của các cấp, các ngành. Trên cơ sở đó, xây dựng chương trình, kế hoạch với mục tiêu rõ ràng, phân công cụ thể nhiệm vụ và trách nhiệm từng cơ quan, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, rút kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện.

Đồng thời, tập trung cải cách thể chế, hoàn thiện cơ chế, chính sách theo cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tăng cường tính công khai, minh bạch, bảo đảm quyền tự do, dân chủ của người dân theo Hiến pháp. Bảo đảm tính hợp pháp, hợp hiến, tính khả thi khi xây dựng văn bản pháp luật; chú ý việc phản hồi chính sách và thường xuyên rà soát, kiểm tra để sửa đổi, bổ sung, kịp thời loại bỏ các quy định không còn phù hợp với thực tiễn. Khắc phục tình trạng nợ đọng nghị định, thông tư quy định chi tiết luật, pháp lệnh.

Bên cạnh đó, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính theo các lĩnh vực trọng tâm nêu tại Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015 – 2016. Sớm xử lý những vướng mắc trong cấp phép xây dựng, cấp phép dự án đầu tư có liên quan đến quyền sử dụng đất. Rà soát, sửa đổi những thủ tục hành chính không còn phù hợp.

biểu thuế tổng hợp trong sách biểu thuế xuất nhập khẩu cập nhật thông tư 173/2014/TT-BTC

>>> muối bột rửa bát somat,
>>> tra cứu sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2016,
error: Content is protected !!
lex Reyes Womens Jersey