hệ thống mục lục ngân sách nhà nước năm 2014
  • hệ thống mục lục ngân sách nhà nước năm 2014

  • Giá bán:
    325,000 VNĐ

hệ thống mục lục ngân sách nhà nước năm 2014

hệ thống mục lục ngân sách nhà nước năm 2014

cuốn sách hệ thống mục lục ngân sách nhà nước năm 2014 hướng dẫn những quy định mới nhất về thanh quyết tán quản lý sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước

hệ thống mục lục ngân sách nhà nước năm 2014
Một trong những cơ sở đánh giá khả năng quản lý ngân sách nhà nước của quôc gia đó là Mục lục Ngân sách nhà nước. Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước có bao quát được các hoạt động kinh tế của Nhà nước thì việc thu thập, phân tích và xử lý sô liệu mới đầy đủ; từ đó cung cấp thông tin kịp thời cho công tác lập dự toán ngân sách nhà nước; điều hành, quản lý ngân sách nhà nước; đồng thời cung cấp thông tin cần thiết phục vụ việc đề ra các quyết định phát triển kinh tế – xã hội. Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước được ban hành ngày 02-06-2008 theo Quyết định số 33/ 2008 / QĐ- BTC. Từ đó đến nay, Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước được sửa đổi, bổ sung nhiều lần để dần hoàn thiện và đáp ứng yêu cầu quản lý ngân sách nhà nước trong quá trình đổi mới. Mới đây nhất là Thông tư số 147/2013/TT-BTC ngày 23-10-2013 của Bộ tài chính về việc quy định sửa đổi, bổ sung Hệ thống Mục lục Ngân sách Nhà nước. Theo đó, các khoản sửa đổi, bổ sung có hiệu lực thi hành từ ngày 05-12-2013, áp dụng hệ thống mục lục ngân sách nhà nước năm 2014 từ năm ngân sách 2014.
Để giúp cho các cơ quan, đơn vị cập nhật kịp thời và thực hiện tốt những quy định của Chính phủ về Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước; tăng cường thực hiện nhiệm vụ tài chính, thu chi ngân sách; quản lý, thanh toán quyết toán kinh phí ngân sách; xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 …Nhà xuất bản Tài chính xin giới thiệu cuốn sách:
“HỆ THỐNG MỤC LỤC NGẦN SÁCH NHẢ NƯỚC VẦ NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ THANH TOÁN, QUYÊT TOÁN, QUẢN LÝ, sử DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG CÁC cơ QUAN, ĐƠN VỊ NHÀ NƯỚC”
Nội dung cuốn sách hệ thống mục lục ngân sách nhà nước năm 2014 sửa đổi ổ sung gồm có các phần sau:
Phần thứ nhất. Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước (có hiệu lực thi hành từ ngày 05-12-2013, áp dụng từ năm ngân sách 2014;
Phần thứ hai. Hướng dẫn kế hoạch dự trữ và ngân sách nhà nước chi cho dự trữ quốc gia;
Phần thứ ba. Chế độ quản lý, sử dụng, lập dự toán, thanh toán và quyết toán kinh phí từ ngân sách nhà nước;
Phần thứ tư. Chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng kinh phí hành chính và quản lý tài chính trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp;
Phần thứ năm. Hướng dẫn mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản tại các cơ quan, đơn vị nhà nước;
Phần thứ sáu. Hướng dẫn kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước cuối năm;
Phần thứ bảy. Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.
Trong quá trình biên soạn, chúng tôi không tránh khỏi những sơ sót nhất định, Nhà xuất bản mong muốn nhận được những góp ỷ từ bạn đọc để cuốn sách được hoàn thiện trong những lần tái bản sau.

TRÍCH ĐOẠN TRONG CUỐN SÁCH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 33/2008/QĐ-BTC:
1. Sừa đổi quy định về các cấp hội hạch toán vào Khoản của Loại 460 “ Hoạt động của Đàng Cộng sản, tổ chức chính trị – xã hội, quản lý nhà nước và an ninh – quốc phòng, đảm bảo xã hội bắt buộc”, được quy định tại Phụ lục sổ 02 ban hành kèm theo Quyết định sổ 33/2008/QĐ-BTC, như sau:
a) Các cấp hội hạch toán vào Khoản 462 “ Hoạt động của tổ chức chính trị – xã hội”, gồm: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Ưỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam, Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam, Hội Điện ảnh Việt Nam, Hội Mỹ Thuật Việt Nam, Hội Nghệ sỹ sân khẩu Việt Nam, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, Hội Nhạc sỹ Việt Nam, Ưỷ ban toàn quốc các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Nghệ sỹ múa Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Liên minh hợp tác xã Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
b) Các cấp hội hạch toán vào Khoản 472 ”Hoạt động của các tổ chức xã hội”, gồm: Hội chữ thập đỏ, Hội người mù, Hội người cao tuổi, Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi Việt Nam* Hội Cửu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam, Hội Nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam, Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam.
c) Các cấp hội hạch toán vào Khoản 473 “ Hoạt động của các tổ chức xã hội – nghề nghiệp”, gồm: Tổng Hội y học Việt Nam, Hội Đông y Việt Nam.
2. Bổ sung Tiểu mục của Mục 2300 “Phí thuộc lĩnh vực giao thông vận tải”, đựợc quy định tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Quyết định số 33/2008/QĐ- BTC, như sau:
Tiểu mục 2324 “Phí lưu giữ, bảo quận tang vật, phương tiện”.
3. Bổ sung mã sổ Chương trình, mục tiêu được quy định tại Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quyết định sổ 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008, như sau:
a) Bổ sung mã số chựcmg trình, mục tiêu, đự án:
Mã số chương trình, mục tiêu 0910: Xử lý chất độc da cam Dioxin.
Mã số dự án 0911: Xứ ỉý chất độc da cam Dioxin.
b) Quy định về hạch toán:
Mẫ số đự án 0911: xử lý chất độc da cam Dioxin (viết tắt là chất độc da cam) dùng để hạch toán chi ngân sách nhà nước cho xử lỷ vẩn đê chất độc da cam, như: chi hoạt động khoanh vùng, xử lỷ mặt đẩt, mặt nước bị nhiễm chắt độc da cam; phục hồi môi trường tại các vùng bị phun rải chẩt độc da cam; quan ừắc và phân tích chất độc da cam; chi thực hiện các chế độ, chỉnh sách đối với người bị phơi, nhiễm chất độc da cam như chính sách trợ cấp, chính sách khám chữa bệnh; tăng cường năng lực, cơ sở vật chẩt cho các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở khám chữa bệnh, tư vấn sinh sản và di truyền chuẩn đoán trước sinh; tuỵên truyền, xây đựng cơ sờ dữ liệu phục vụ nghiên cứu và khắc phục hậu quả chầt độc da cam; chi thực hiện nghiên cứu khoa học về vấn đề chất độc da cam.
Các cơ quan, đom vị, chủ đầu tư khi sử dụng ngân sách nhà nước (gồm cả nguồn ứong nước và nguồn Dgỡài nước, vốn đầu tư phát triển và kinh phí chi thường xuyên) cho hoạt động xử lý chất độc da cam theo chế độ quy định, ngoài việc hạch toán chi tiết quy định hiện hành, còn phải hạch toán thêm trên chứng từ chi ngân sách nhà nước vào mã số đự án 0911: Xử lý chất độc da cam.
Ví dụ 1: Khi chi trả mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đéi tuợng bị phơi, nhiễm chất độc da cam theo chế độ quy định, thì hạch toán vào mã số dự án: 0911. Trường hợp bệnh viện hoặc cơ quan nhà nước được giao quản lý nhiệm vụ chi, thanh toán chi khám, chữa bệnh cho người bị phơi, nhiễm chất độc da cam (ngoài đối tượng đã mua thẻ bảo hiểm y tế hoặc ngoài mức bảo hiểm y tế đã thaah toán) theo chế độ quy định, thì khi chi, thanh toán khám, chữa bệnh cho đối tượng, hạch toán vào mã số dự án: 0911.
Ví dụ 2: Khi chi thực hiện các chế độ, chinh sách ừợ cấp cho người bị phơi, nhiễm chất độc da cam, hạch toán vào mã số dự án: 0911.
• Ví dụ 3: Khi chi để khoanh vùng, xử lý mặt đất, mặt nước bị nhiễm chất độc da cam, hạch toán vào mã số dự án: 0911.
Ví dụ 4: Khi chi nghiên cứu khoa học về vấn đề chất độc da cam, hạch toán vào mã sổ dự ản: 0911.
c) Căn cử chứng từ chi ngân sách nhà nước do đon ỵị sử dụng ngân sách nhà nước lập, Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị giao dịch rà soát, hướng dẫn đom vị lập
chứng từ theo quy định tại Thông tư này, đồng thời lập phiếu để điều chỉnh dự toán đã được cấp có thẩm quyền phân bổ giao trên Hệ thống TABMIS theo Loại, Khoản (theo mẫu quy định) nay chi tiết thêm theo mã số chương trình, mục tiêu, dự án 0911: Xử lý chất độc da cam; sau đó hạch toán chi ngân sách nhà nước cho đơn vị theo đúng dự toán đã điều chinh. Kho bạc Nhà nước hướng dẫn các đơn vị thuộc hệ thống Kho bạc Nhà nước thực hiện điều chỉnh dự toán trong hệ thống TABMIS. Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện:
Các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đôc các cơ quan, đơn vị trực thuộc và câp dưới thực hiện theo quy định tại Thông tư này. Trong quá trinh thực hiện nếu có virớng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính đê nghiên cứu, hướng dẫn cụ thê. Điều 3. Hiệu lực thỉ hành:
Thông tu này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2013 và áp dụng từ năm ngân sách 2014./.

NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
Đặt mua sách liên hệ:
- tại Hà Nội: 0937 82 81 86 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Sài Gòn: 0924 914 918 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Các tỉnh khác: 0964 988 945 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu mới nhất
(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG)


>> sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2017 >> download biểu thuế nhập khẩu năm 2017 mới nhất
chăn lông cừu
error: Content is protected !!
lex Reyes Womens Jersey