sách tuyển chọn các mẫu hợp đồng dùng trong doanh nghiệp
 • sách tuyển chọn các mẫu hợp đồng dùng trong doanh nghiệp

 • Giá bán:
  350,000 VNĐ
  Số trang:
  596
  Xuất bản:
  quý 3 năm 2013
  Nhà xuất bản:
  nxb lao động

sách tuyển chọn các mẫu hợp đồng dùng trong doanh nghiệp

sách tuyển chọn các mẫu hợp đồng dùng trong doanh nghiệp

cuốn sách ách tuyển chọn các mẫu hợp đồng dùng trong doanh nghiệp bao gồm các mẫu hợp đồng về mua bán hàng hóa, hợp đòng ngoại thương, hợp đồng đầu tư, hợp đồng chuyển giao công nghệ, mẫu hợp đồng tín dụng, hợp đồng đấu thầu. hđ bất động sản..

sách tuyển chọn các mẫu hợp đồng dùng trong doanh nghiệp
Mục lục cuốn sách tuyển chọn các mẫu hợp đồng dùng trong doanh nghiệp
PHẦN THỨ NHẤT. MAU HỘP ĐỒNG VỀ TÀI TRợ, BẢO TRợ, BÂN QUYỀN TÁC GIẢ, TÁC PHẨM
1. MẪU HỢP ĐỒNG BẢO TRỢ TRUYỀN THÔNG
2. MẪU HỢP ĐỒNG TÀI TRỢ, HỘ TRỢ CHO GIẢI THƯỞNG
3. MẪU HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG TÁC PHẨM TRONG LĨNH VỰC XUẤT BẢN
4. MẪU HỢP ĐỒNG SỬ DỰNG TÁC PHẨM TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT BẢN GHI ÂM, GHI HÌNH, PHIM VÀ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG
5. MẪU HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG TÁC PHẨM TRONG LĨNH VỰC BIỂU DIỄN
6. MẪU HỢP ĐỒNG SỬ DỰNG QUYỀN LIÊN QUAN ĐỐI VỚI GHI ÂM, GHI HÌNH
7. MẨU HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG QƯYỀN LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG
8. MẪU HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG QUYỀN LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH BIỂU DIỄN
9. MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN TÁC GIẢ
10. MẨU HỢP ĐỒNG CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU
11. MẨU HỢP ĐỒNG THỎA THUẬN VỀ VIỆC BẢO MẬT THÔNG TIN DỰ ÁN
PHẦN THỨ HAI. MẪU HỘP ĐỔNG MUA BÁN HÀNG HÓA TRONG NƯỚC – HỘP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG
A. HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA TRONG NƯỚC
1. MẨU HỢP ĐỒNG MƯA BÁN
2. MẪU HỢP ĐỒNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỢP ĐỒNG MUA BÁN
3. MẨU HỢP ĐỒNG HỦY BỎ HỢP ĐỒNG MƯA BẤN
4. MẪU HỢP ĐỔNG ĐẶT CỌC
5. MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA
6. MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE
7. MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE ÔTÔ
8. MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA
9. MẨU BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỎNG MƯA BÁN
10. MẪU HỘP ĐỒNG ĐạI LÝ BÁN HÀNG
11. MÀU HỢP ĐỒNG MÔI GIỚI THƯƠNG MẠI
12. MẨU HỢP ĐỒNG ĐẠI DIỆN
B. HỢP ĐỒNG XUẤT NHẬP KHẨU.
1. MẪU HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG
2. MẪU HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU MÁY MÓC (TIẾNG VIỆT)
3. MẪU HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU MÁY MÓC (TIẾNG ANH)
4. MẪU HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU MUA THIẾT BỊ ĐIỆN LẠNH (TIẾNG ANH)
5. MẨU HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU MUA THIẾT BỊ ĐIỆN LẠNH (TIẾNG VIỆT)
6. MẪU HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU GIẤY IN BÁO (TIẾNG ANH)
7. MẪU HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU GIẤY IN BÁO (TIẾNG VIỆT)
8. MẪU HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU PHÂN BÓN (TIẾNG ANH)
9. MẪU HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU PHÂN BÓN (TIẾNG VIỆT)
10. MẪU HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU GẠO (TIẾNG ANH)
11. MẨU HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU GẠO (TIẾNG VIỆT)
12. MẨU HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU THỦY SẢN (TIẾNG ANH)
13. MẪU HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU THỦY SẢN (TIẾNG VIỆT)
14. MẨU HỢP ĐỒNG ỦY THÁC NHẬP KHẨU
15. MẨU HỢP ĐỒNG GIA CÔNG MAY MẶC VỚI NƯỚC NGOÀI (TIẾNG VIỆT)
16. MẨU HỢP ĐỒNG GIA CÔNG MAY MẶC VỚI NƯỚC NGOÀI (TIÊNG ANH)
PHẦN THỨ BA. MẪU HỘP ĐỒNG TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ, CHUYÊN GIAO CÔNG NGHỆ
1. MẪU HỢP ĐỎNG GÓP VỐN
2. MẪU HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG CẢN HỘ, NHÀ CHƯNG CƯ
3. MẪU HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH
4. MẪU HỢP ĐỒNG LIÊN DOANH
5. MẪU HỢP ĐỒNG LIÊN KẾT CỦA CÁC CƠ SỞ VĂN HÓA GIÁO Dị C NƯỚC NGOÀI TẠI VIÊT NAM
6. MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN
7. MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN CHƯA NIÊM YẾT
8. MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN
9. MẪU ĐƠN MUA CỔ PHẨN ĐỐI VỚI TỔ CHỨC
10. MẨU BÁO CÁO VỀ CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ
11. MẨU TÀI LIỆU CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ CHO NHÀ ĐẦU TƯ
12. MẨU BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ
13. MẨU DANH SÁCH TỔ CHỨC CHÀO BÁN CỔ PHẨN RIÊNG LẺ
14. MẨU ĐƠN MUA CỔ PHẦN ĐỐI VỚI CÁ NHẪN
15. MẨU HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ (MẪU 2)
16. MẨU HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ (BẢN TIẾNG ANH)
PHẦN THỨ TƯ. MẪU HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG.
1. MẪU HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG (ÁP DỤNG CHO CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH)
2. MẪU HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG (ÁP DỤNG CHO HỘ GIA ĐÌNH)
3. MẪU HỢP ĐỒNG ỦY NHIỆM GIỮA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VỚI TỔ TIẾT KIỆM VÀ VAY VỐN
4. MẪU HỢP ĐỔNG CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP
5. MẪU HỢP ĐỒNG TÍN DỰNG (CHO SINH HOẠT, KINH TẾ PHỤ GIA ĐÌNH)
6. MẪU HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG NỘI BỘ HỢP TÁC XÃ
7. MẪU HỢP ĐỒNG VAY VỐN TRUNG, DÀI HẠN
8. MẪU BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG VAY
9. MẨU HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN
10. MẨU HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH VAY VỐN NƯỚC NGOÀI
11. MẨU HỢP ĐỒNG ỦY QUYỂN CHO VAY LẠI VỐN (DÙNG CHO TRƯỜNG HỢP KÝ HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN CHO VAY LẠI).
PHẦN THỨ NĂM. MẪU HỘP ĐỔNG ĐẤU THẦU
1. MẪU HỢP ĐỒNG KINH TẾ VỀ GIAO NHẬN THẦU XÂY DƯNG TỔNG THỂ CÔNG TRÌNH
2. MẪU HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU XÂY LẮP CÔNG TRÌNH
3. MẪU HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
4. MẪU HỢP ĐỒNG SỬA CHỮA NHÀ Ở
5. MẪU HỢP ĐỒNG CẢI TẠO VÀ MỞ RỘNG NHÀ Ở TƯ NHÂN
6. MẪU HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
7. MẪU HỢP ĐỒNG KIỂM NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG
8. MẪU HỢP ĐỒNG CƯNG CẤP CÁC DỊCH VỤ KỶ THUẬT
9. MẪU HỢP ĐỒNG ĐANG THỰC HIỆN CỬA NHÀ THẦU (HỒ SƠ MỜI THẦU XÂY LẮP)
10. MẨU HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN (1) (HỒ SƠ MỜI THẦU XÂY LẮP)
11. MẨU HỢP ĐỒNG1 (VĂN BẢN HỢP ĐỒNG XÂY LẮP) (HỒ SƠ MỜI THẦU XÂY LẮP)
12. MẲU BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG(1,(HỒ SƠ MỜI THẦU XÂY LẮP)
13. MẨU HỢP ĐỒNG ĐANG THỰC HIỆN CỦA NHÀ THẦU (HỒ SƠ MỜI THẦU GÓI THẦU XÂY LẮP QUY MÔ NHỎ)
14. MẨU HỢP ĐỒNG’1′ (VĂN BẢN HỢP ĐỒNG XÂY LẮP) (HỒ SƠ YÊU CẦU CHỈ ĐỊNH
THẦU XÂY LẮP)
15. MẨU BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỌP ĐỎNGU) (HỒ SƠ YÊU CẦU CHỈ ĐỊNH THẦU XÂY LẮP)
16. MẨU HỢP ĐỒNG ĐANG THỰC HIỆN CỦA NHÀ THẦU (HỒ SƠ MỜI THẦU MUA
SẮM HÀNG HÓA)
PHẦN THỨ SÁU. MẪU HỘP ĐỒNG VỀ BẤT ĐỘNG SẢN
A. HỢP ĐỒNG VỀ NHÀ Ở.
1. MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở
2. MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở
3. MẪU VĂN BẢN CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỗNG MƯA BÁN NHÀ Ở
4. MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở (MỘT PHẦN NGÔI NHÀ)
5. MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ NHÀ Ở THU NHẬP THẤP
6. MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
7. MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC
8. MẪU HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN BÁN, CHO THUÊ, CHO THUÊ MƯA NHÀ Ở QUA SÀN GIAO DỊCH BĐS ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP SÀN KHÔNG TRỰC THUỘC CHÙ ĐẦU TƯ
9. MẪU HỢP ĐỐNG MUA BÁN CẢN HỘ CHUNG CƯ THƯƠNG MẠI
10. MẨU HỢP ĐỒNG MUA BÁN CẢN HỘ NHÀ CHUNG CƯ
11. MẪU HỢP ĐỒNG TẶNG CHO NHÀ Ở
12. MẨU HỢP ĐỒNG TẶNG CHO CĂN HỘ NHÀ CHUNG CƯ
13. MẨU HỢP ĐỒNG ĐỔI NHÀ Ở
14. MẨU HỢP ĐỔNG MUA BẮN BẤT ĐỘNG SẢN
15. MẨU HỢP ĐỒNG TẶNG CHO
16. MẨU HỢP ĐỒNG TẶNG CHO NHÀ
17. MẨU HỢP ĐỒNG TẶNG CHO CĂN HỘ NHÀ CHUNG CƯ
18. MẨU HỢP ĐỒNG TRAO ĐỔI TÀI SẢN
19. MẨU HỢP ĐỔNG TRAO ĐỔĨ NHÀ Ở
20. MẨU HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN
21. MẨU HỢP ĐỒNG THUÊ CÀN HỘ, NHÀ CHUNG CƯ
22. MẨU HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở
23. MẨU HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở XÃ HỘI
24. MẨU HỢP ĐỔNG THUÊ NHÀ XƯỞNG VÀ KHO BÃI
25. MẨU HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ CHO CÁ NHÂN, TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI
B. MẪU HỢP ĐỒNG VỀ ĐẤT
1. MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ QUYỀN SỬ DỰNG ĐẤT
2. MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
3. MẪU HỢP ĐỎNG THUÊ QUYÈN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
4. MẪU ĐƠN XIN GIAO ĐẤT
5. MẪU HỢP ĐỔNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT .VÀ TÀI SẢN GắN LIỀN VỚI ĐẤT
6. MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYÊN SỬ DỤNG ĐẤT KHU DÂN CƯ
7. MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYEN Sữ DỤNG ĐẤT
8. MẪU HỢP ĐỒNG TẶNG CHO TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
9. MẪU HỢP ĐỒNG MUA BẮN TÀI SẢN GẮN LIỀN. VỚI ĐẤT
10. MẨU HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
11. MẨU HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỬ DỰNG ĐẤT
12. MẨU HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG QƯYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIÊN VỚI ĐẤT
13. MẨU HỢP ĐỒNG HỢP TÁC TRỒNG RỪNG.
14. MẨU HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT, THUÊ RỪNG
PHẦN THỨ BẢY, MẪU HỘP ĐỒNG DỊCH VỤ
1. MẪU HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ TRẢ LƯƠNG TỰ ĐỘNCX
2. MẪU HỢP ĐỒNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ
3. MẪU HỢP ĐỒNG QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN
4. MẨU HỢP ĐỎNG CUNG CẤP DỊCH VỤ BẢO VỆ, DỊCH VỤ AN NINH TRẬT TỰ
5. MẪU HỢP ĐỒNG CHO THUÊ XE TỰ LÁI
6. MẨU HỢP ĐỎNG DỊCH VỤ TÀI CHÍNH BẤT ĐỘNG SẢN
7. MẲU HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ CHO THUÊ TÀI SẢN (TƯ LIỆU SẢN XUẤT)
8. MẪU HỢP ĐỎNG DỊCH VỤ TRƯNG BÀY GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
9. MẪU HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI
10. MẨU HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN
11. MẪU HỢP ĐỒNG SỬA CHỮA Ô TÔ (TÀU THỦY, MÁY)
12. MẪU HỢP ĐỒNG SỬA CHỮA NHÀ Ở
13. MẨU HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH, HÀNH LÝ
14. MẨU HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA
15. MẨU HỢP ĐỒNG GIA CÔNG ĐẶT HÀNG TRONG NƯỚC
16. MẨU HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ
17. MẨU HỢP ĐỒNG MÔI GIỚI
18. MẨU HỢP ĐỒNG MƯỢN TÀI SẢN
19. MẨU HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN TÀI SẢN
20. MẨU HỢP ĐỒNG THAM QUAN DU LỊCH
21. MẨU HỢP ĐỒNG TỔ CHỨC BIỂU DIỄN
22. MẨU HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ BẢO VỆ
23. MẨU HỢP ĐỒNG CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ CHUYẾN PHÁT NHANH
24. MẨU HỢP ĐỒNG DỊCH THUẬT
25. MẨU HỢP ĐỒNG DỊCH THUẬT (TIẾNG ANH)
26. MẨU HỢP ĐỒNG IN (VĂN HÓA PHẨM)
PHẨN THỨ TÁM. MẪU HỘP ĐỒNG GIAO DỊCH BẢO ĐẢM
1. MẪU HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH BẰNG GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
2. MẪU HỢP ĐỒNG CẦM CỐ
3. MẪU HỢP ĐỒNG ĐẬT CỌC
4. MẨU HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN KHÔNG CÓ BIỆN PHÁP BẢO ĐÀM
5. MẪU HỢP ĐỒNG CHO VAY TIỀN
6. MẪU HỢP ĐỒNG VAY VỐN
7. MẪU HỢP ĐỒNG MƯỢN TÀI SẢN
8. MẪU HỢP ĐỒNG KÝ QUỶ
9. MẪU HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN
10. MẨU HỢP ĐỒNG VAY VỐN CỦA HIỆP HỘI
PHẦN THỨ CHÍN. MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THEO LUẬT LAO ĐỘNG ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01-5-2013
1. MẪU HỢP ĐỒNG GIẢNG DẠY
2. MẪU HỢP ĐỒNG GIẢNG DẠY KIÊM NHIỆM
3. MẪU HỢP ĐỒNG LÀM GIA SƯ
4. MẪU QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÁN BỘ
5. MẪU QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC
6. MẪU QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC CÔNG TY
7. MẨU QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG
8. MẪU QUYẾT ĐỊNH MIỄN NHIỆM CÁN BỘ
9. MẪU HỢP ĐỒNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ
10. MẨU BIÊN BẢN THANH LÝ HỘP ĐỒNG KHÁM CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ
11. MẨU HỢP ĐỒNG ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ
12. MẨU HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC XÁC ĐỊNH THỜI HẠN
13. MẨU HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC KHÔNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN
14. MẨU HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN CÔNG VIỆC, SẢN PHẨM
15. MẨU BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG
16. MẨU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ
17. MẨU HỢP ĐỒNG ĐÀO TẠO NGHỀ (HỌC VIỆC)
18. MẨU HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC
PHẦN THỨ MƯỜI. MẪU VĂN BẢN VỀ PHÁT HÀNH, SỬ DỤNG HÓA ĐƠN
1. MẪU QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
2. MẪU THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
3. MẪU BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC TRƯNG GIAN CUNG CẤP GIẢI PHÁP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
4. MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ MUA HÓA ĐƠN
5. MẪU BÁO CÁO VỀ VIỆC NHẬN IN HÓA ĐƠN
6. MẪU THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN (DÀNH CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KINH DOANH ĐẶT IN, TỰ IN)
7. MẪU THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN (DÀNH CHO CỤC THUẾ)
8. MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN
9. MẪU THÔNG BÁO KẾT QUẢ HủY HÓA ĐƠN
10. MẨU THAM KHẢO HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
11. MẨU THAM KHẢO HÓA ĐƠN XUẤT KHẨU
12. MẨU THAM KHẢO PHIẾU XUẤT KHO HÀNG GỬI BÁN ĐẠI LÝ
13. MẨU BÁO CÁO MẤT, CHÁY, HỎNG HÓA ĐƠN
14. MẨU BẢNG KÊ HÓA ĐƠN CHUYỂN ĐI
15. MẨU BẢNG KÊ QUYẾT TOÁN HÓA ĐƠN
PHẦN THỨ MƯỜI MỘT. MAU VĂN BẢN ĐĂNG KÝ, THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP, CÁC MẪU THÔNG BÁO DOANH NGHIỆP CẦN DÙNG
1. MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
2. MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
3. MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN
4. MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN
5. MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY HƠP DANH
6. MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH
7. MẪU THÔNG BÁO CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CHÍNH NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH
8. MẪU THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH VÃN PHÒNG ĐẠI DIỆN / ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH
9. MẪU THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
10. MẨU THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DƯNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
11. MẪU THÔNG BÁO THAY ĐỔI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
12. MẨU THÔNG BÁO THAY ĐỔÍ CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN.
13. MẨU THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN TRONG HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
14. MẨU THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐẢNG KÝ THUÊ
15. MẨU GIẤY ĐỀ NGHỊ HIỆU ĐÍNH THÔNG TIN
16. MẨU THÔNG BÁO (VỀ VIỆC THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐÃNG KÝ CỦA HỘ KINH DOANH)
17. MẪU HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN
18. MẨU HỢP ĐỒNG (VỀ VIỆC HỢP NHẤT DOANH NGHIỆP)
19. MẨU QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CHI NHÁNH
20. MẨU HỢP ĐỒNG MUA BÁN DOANH NGHIỆP TƯ NHẬN
PHẦN THỨ MƯỜI HAI. MAU HỘP ĐỔNG MỚI NHẤT VỀ QUẢN LÝ VẬN HÀNH CỒNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT, MẪU HỘP ĐỒNG XÂY DỰNG
1. MẪU HỢP ĐỒNG QUẢN LÝ VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG Kỹ THUẬT SỬ DỤNG CHUNG
2. MẪU HỢP ĐỒNG QUẢN LÝ, VẬN HÀNH HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG ĐÔ THỊ
3. MẪU HỢP ĐỒNG GIAO THẦU
4. MẪU HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN
5. MẪU HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
6. MẪU HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU XÂY LẮP CẢI TẠO VÀ MỞ RỘNG NHÀ Ở TƯ NHÂN
7. MẪU HỢP ĐỒNG THẨM TRA THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
8. MẪU HỢP ĐỒNG THẨM TRA DỰ TOÁN, TỔNG DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH
9. MẪU HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN CÔNG VIỆC, SẢN PHẨM TRONG XÂY DỰNG
10. MẨU BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN CÔNG VIỆC, SẢN PHẨM TRONG XÂY DỰNG.,
11. MẨU HỢP ĐỒNG THẦU PHỤ TRONG XÂY DỰNG
12. MẨU HỢP ĐỒNG MƯA THIẾT BỊ XÂY DỰNG TỪ NƯỚC NGOÀI
13. MẨU HỢP ĐỒNG THUÊ THỰC HIỆN BẢN VẼ HOÀN CÔNG

NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
Đặt mua sách liên hệ:
- tại Hà Nội: 0937 82 81 86 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Sài Gòn: 0924 914 918 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Các tỉnh khác: 0964 988 945 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu mới nhất
(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG)


>> sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2017 >> download biểu thuế nhập khẩu năm 2017 mới nhất
chăn lông cừu
error: Content is protected !!
lex Reyes Womens Jersey