quy định mới về điều kiện áp dụng các loại hợp đồng trong xây dựng mới nhất
 • quy định mới về điều kiện áp dụng các loại hợp đồng trong xây dựng mới nhất

 • Giá bán:
  335,000 VNĐ
  Số trang:
  450
  Xuất bản:
  năm 2014

quy định mới về điều kiện áp dụng các loại hợp đồng trong xây dựng mới nhất

GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG QUAN TRỌNG THƯỜNG GẶP TRONG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÀNH CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ, THI CÔNG, CHỦ ĐẦU TƯ
quy định mới về điều kiện áp dụng các loại hợp đồng trong xây dựng
Nội dung cuốn sách quy định mới về điều kiện áp dụng các loại hợp đồng trong xây dựng có các phần sau:

Phần thứ nhất. Giải đáp các tình huống về cấp giấy phép xây dựng, quản lý dự án đầu tư, chất lượng công trình;
Phần thứ hai. Giải đáp các tình huống về chi phí khảo sát, quy hoạch, thanh quyết toán dự án đầu tư, xây dựng công trình;
Phần thứ ba. Giải đáp các tình huống về nội dung, điều chỉnh giá, khiếu nại, tranh chấp trong hợp đồng xây dựng;
Phần thứ tư. Giải đáp các tình huống về mức phạt hành chính trong lĩnh vực đấu thầu, đầu tư, xây dựng;
Phần thứ năm. Giải đáp các tình huống về quy trình kiểm toán, thẩm tra quyết toán dự án đầu tư xây dựng công trình;
Phần thứ sáu. Hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư;
Phần thứ bảy. Hệ thống chứng từ, sổ sách, mẫu biểu và phương pháp lập báo cáo tài chính áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư;
Phần thứ tám. Những quy định mới nhất về đầu tư, xây dựng công trình dành cho đơn vị thiết kế, thi công, chủ đầu tư.
quy định mới về điều kiện áp dụng các loại hợp đồng trong xây dựng
Để tiện cho quý vị theo dõi chúng tôi trích mục lục cuốn sách quy định mới về điều kiện áp dụng các loại hợp đồng trong xây dựng mới nhất.

PHẤN THỨ NHẤT. QUY ĐỊNH MỚI VỀ Hộp ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG !
1. NGHI ĐỊNH số 207/2013/NĐ-CP NGÀY 11-12-2013 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI
BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 48/2010/NĐ-CP NGÀY 07-5-2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HỢP ĐỔNG TRONG HOẠ T ĐỘNG XẦ Y DựNG
2. NGHỊ ĐỊNH SỐ 48/2010/NĐ-CP NGÀY 07-05-2010 CỦA CHÍNH PHỦ VẺ HỢP ĐÔNG TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DựNG
3. THÔNG Tư SỐ 03/2013/TT-BXD NGÀY 02-4-2013 CỦA BỘ XÂY DựNG BAN HÀNH MẪU HỢP ĐÔNG sử DỤNG CHUNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT VÀ HỢP ĐỔNG QUẢN LÝ VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT sử DỤNG CHUNG
PHẦN THỨ HAI. CÁC MAU HộP ĐồNG xây DựNG, GIAO NHậN THầU
1. MẪU HợP ĐồNG CHỉ Đ|NH THầU TƯ VấN (cho hlnh thức hợp đổng trọn gói hoặc theo tỷ lộ phần trăm)
2. MAU HỢP ĐổNG CHỉ ĐịNH THầU TƯ VấN (cho hlnh thức hợp đổng theo thời gian)
3. MẪU HỘP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DựNG CÔNG TRÌNH
4. MẪU HỢP ĐỒNG MỘT số CÔNG VIỆC Tư VẤN XÂY DỰNG
5. MẪU HỘP ĐỒNG KINH TỂ VỀ GIAO NHẬN THẦU XÂY DỰNG TồNG THỂ CÔNG TRÌNH
6. MẪU HỘP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU XÂY LẮP CÔNG TRÌNH
7. MẪU HỘP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU THIẾT KỂ XÂY DựNG CÔNG TRÌNH
8. MẪU HỘP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU LẬP LUẬN CHỨNG KINH TỂ – KỸ THUẬT CHO CÔNG TRÌNH
9. MẬU HỢP ĐỒNG GIAO THẦU
10. MẪU HỘP ĐỒNG GIAO KHOÁN
11. MẪU HỘP ĐồNG GIAO KHOÁN CÔNG VIệC, SảN PHẩM TRONG XÂY DỰNG
12. MẪU BIÊN BẢN THANH LÝ Hộp ĐồNG GIAO KHOÁN CÔNG VIỆC, SẢN PHẨM TRONG XÂY DỤNG
13. MẪU HỢP ĐỒNG THAM TRATHIỂT Kể BảN Vẽ THI CÔNG
14. MẪU HỘP ĐổNG THẩM TRA Dự TOÁN, TổNG Dự TOÁN CÔNG TRÌNH
15. MẪU HỢP ĐỔNG KIỂM NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DựNG
16. MẪU HỢP ĐỒNG THẦU PHỤ TRONG XÂY DựNG
17. MẪU HỘP ĐỒNG LIÊN DANH ĐẤU THẦU VÀ THI CÔNG CÔNG TRÌNH
18. MẪU HỢP ĐỔNG MUA THIẾT BỊ XÂY DỰNG TỪ NƯỚC NGOÀI
19. MẪU HỘP ĐỔNG THUÊ THỰC HIỆN BẢN VẼ HOÀN CỔNG
20. MẪU HỘP ĐỒNG KHẢO SÁT, LẬP THIẾT KỂ Dự TOÁN XÂY DựNG LƯỚI ĐIỆN
21. MẬU HỢP ĐỔNG HỦY Bỏ Hộp ĐổNG ỦY QUYỀN
22. MÂU HỘP ĐÔNG (văn bản hợp đổng xây lắp gói thầu quy mô nhỏ)
23. MẪU HỘP ĐỒNG ĐANG THựC HIỆN CỦA NHÀ THẦU (hổ sơ mời thấu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ)
24 MẪU HỘP ĐỒNG TƯƠNG Tự DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN<1) (hổ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ)
25 MẪU BẢO LÃNH THỰC HIỆN Hộp ĐồNG(1) (hồ so’ mời thầu gói íhầu xây lắp quy mô nhỏ)
26. MÂU HỘP ĐồNG (văn bản hợp đồng xây lắp) (hồ sơ yêu cầu chỉ đinh thầu xây lắp)
27. MẪU HỘP ĐỒNG ĐANG THỰC HIỆN CỦA NHÀ THAU (hồ sơ mời thầu xây lắp)
28. MẪU HộP ĐồNG1 (văn bản hợp đổng xây lắp)
29. MẪU HỘP ĐỒNG TƯƠNG Tự DO NHÀ THẨU THỰC HIỆN(1) (hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp)
30. MAU HỘP ĐỒNG ĐANG THỰC HIỆN CỦA NHÀ THẦU (hổ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp)
31. MẪU HỘP ĐỒNG TƯƠNG Tự DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN(1> (hổ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp)
32. MẪU BẢO LÃNH THỰC HIỆN Hộp ĐỒNG<1) (hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp) ….
33. MẪU HỘP ĐỒNG 0 (văn bản hợp đồng cung cấp hàng hóa) (hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa)
34. MẪU HỘP ĐONG ĐANG THựC HIỆN CỦA NHÀ THẦU (hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa)
35. MẪU HỘP ĐỒNG TƯƠNG Tự DO NHÀ THẦU THựC HIỆN(1) (hổ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa)
36. MẪU BẢO LÃNH THỰC HIỆN Hộp ĐỒNG(1) (hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa)
37. MẪU HỘP ĐỒNG DỊCH vụ Tư VẤN (áp dụng đối với hình thức hợp đổng trọn gói hoặc theo tỷ lệ phần trăm) (hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn)
38. HỘP ĐồNG DịCH Vụ TƯ VấN (áp dụng đối với hình thức hợp đồng theo thời gian) (hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn)
39. MẪU Dự THẢO HỘP ĐỒNG0 (vể chào hàng cạnh tranh)
40. HỘP ĐỒNG BOT VÀ HỢP ĐỔNG BTO
41. MẪU HỘP ĐỒNG SỬA CHỮA NHÀ ở
42. MẬU HỘP ĐỒNG CẢI TẠO VÀ MỔ RỘNG NHÀ ở TƯ NHÂN
43. MẪU HỘP ĐỔNG CUNG CẤP CÁC DỊCH vụ KỸ THUẬT
PHẦN THỨ BA. CÁC MẪU Hộp ĐỒNG KINH DOANH BẤT ĐộNG SảN, HộP ĐỒNG DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN
44. MẪU HỘP ĐỔNG CHUYÊN NHƯợNG TOÀN Bộ Dự ÁN
45. MẬU HỘP ĐỔNG ĐẤU GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN
46. MẪU HỘP ĐồNG DịCH vụ PHÁP LÝ VỀ BẤT ĐỘNG SẢN
47. MẪU HỘP ĐỒNG DỊCH vụ TÀI CHÍNH BẤT ĐỘNG SẢN
48. MẪU HỘP ĐỔNG QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN
49. MẪU HỘP ĐồNG QUảNG CÁO BấT ĐộNG SảN
50. MẪU HỢP ĐỔNG THỂ CHẤP CĂN HỘ NHÀ CHUNG CƯ
51. MẬU HỘP ĐỔNG GÓP VỐN BẰNG CĂN HỘ NHÀ CHUNG CƯ
52. MẬU HỘP ĐỔNG SANG NHƯỢNG !
53. MẪU HỘP ĐỒNG MƯỢN VĂN PHÒNG
54. MẪU HỘP ĐỔNG ỦY QUYỂN BÁN, CHO THUÊ, CHO THUÊ MUA NHÀ ở QUA SÀN GIAO DỊCH BĐS Đốl VỚI TRƯỜNG Hộp SÀN KHÔNG TRỰC THUỘC CHỦ ĐẦU TƯ …
55. MẪU HỘP ĐỒNG ỦY QUYỂN QUẢN LÝ VẬN HÀNH, BẢO TRÌ VÀ QUẢN LÝ CHO THUÊ NHÀ ở CÔNG vụ…
56. MẪU HỘP ĐỒNG MUA BÁN BẤT ĐỘNG SẢN
57. MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ ở
58. MẪU HỢP ĐỔNG MUA BÁN NHÀ ở (MỘT PHẦN NGÔI NHÀ)
59. MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ ồ THUỘC sổ HỮU NHÀ NƯỒC
60. MẪU HỢP ĐỔNG MUA BÁN CĂN HỘ CHUNG cư THƯƠNG MẠI
61. MẪU HỘP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ NHÀ CHUNG cự !
62. MẪU HỘP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ NHÀ ồ THU NHẠP THấP
63. HỢP ĐồNG MUA BÁN CĂN HỘ HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI
64. MẪU HỘP ĐộNG MUA BÁN NHÀ ở CŨ THUộC sồ HữU NHÀ NƯớC
65. MẪU HỢP ĐỒNG TẶNG CHO NHÀ ở
66. MẪU HỢP ĐỒNG TẶNG CHO CĂN HỘ NHÀ CHUNG cư
67. MẬU HỢP ĐỔNG Đồl NHÀ Ổ
68. MẪU HỘP ĐỒNG TRAO ĐỔI NHÀ Ở
69. MẪU HỢP ĐỒNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THUÊ NHÀ (TỉẾNG ANH)
70. MẪU HỢP ĐỒNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THUÊ NHÀ (TIẾNG VIỆT)
71. MẪU HỘP ĐỒNG THUÊ NHÀ CHO CÁ NHÂN, Tồ CHỨC NƯỚC NGOÀI
72. MẬU HỢP ĐỔNG THUÊ NHÀ LÀM VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
73. MẪU HỘP ĐỔNG THUÊ, CHO THUÊ BẤT ĐỘNG SẢN
74. MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ ở
75. MẪU HỘP ĐỒNG THUÊ NHÀ ở THƯƠNG MẠI
76. MẬU HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ỏ CÔNG VỤ
77. MẪU HỘP ĐỐNG THUÊ NHÀ ở CÔNG VỤ
78. MẪU HỘP ĐỒNG THUÊ NHÀ ở XÃ HỘI
79. MẪU HỘP ĐỒNG THUÊ MUA NHÀ ở XÃ HỘI
80. MẪU HỘP ĐỔNG THUÊ NHÀ ở XÃ HỘI THUỘC sở HỮU NHÀ NƯỚC
81. MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ MUA NHÀ ổ XÃ HỘI THUỘC sở HỮU NHÀ NƯỚC
82. MẪU HỘP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ỏ cũ THUỘC sở HỮU NHÀ NƯỚC
83. MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ ở CÔNG NHÂN
84. MẪU HộP ĐồNG THUÊ NHÀ ở (căn hộ nhà ở cho người có thu nhập thấp)
85. MẬU HỢP ĐỒNG THUÊ MUA NHÀ ổ THU NHẬP THẤP
86. MẪU HỘP ĐỒNG THUÊ NHÀ XƯỞNG VÀ KHO BÃI
87. MẪU HỢP ĐỔNG THUÊ VĂN PHÒNG
88. MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ HỘI TRƯÒNG
89. MẪU HỘP ĐỒNG CHO THUÊ KIOT
90. MẪU HỘP ĐỒNG THUÊ, CHO THUÊ BẤT ĐỘNG SẢN
91. MẪU HỢP ĐỔNG THUÊ TÀI SẢN
92. MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ CĂN HỘ, NHÀ CHUNG cư
93. MẪU HỢP ĐỔNG THUÊ KHOÁN
94. MẬU HỢP ĐỔNG THUÊ SÂN BÓNG ĐÁ
95. MẪU HỘP ĐỒNG THUÊ NHÀ ở SINH VIÊN
96. MẪU HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC
97. MẪU BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐồNG MUA BÁN
PHẦN THỨ Tư. MẪU HỢP ĐỒNG XÂY DựNG THEO TIÊU CHUAN CủA FIDIC
98. MẪU HỢP ĐỒNG THEO TIÊU CHUAN FIDIC – PHẨN 1- HƯỚNG DẪN ĐỐl VỚI NHÀ THẦU
99. MẪU HỘP ĐỒNG THEO TIÊU CHUAN FIDIC – PHAN 2 – ĐIỂU KIỆN Hộp ĐỒNG

NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
Đặt mua sách liên hệ:
- tại Hà Nội: 0937 82 81 86 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Sài Gòn: 0924 914 918 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Các tỉnh khác: 0964 988 945 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu mới nhất
(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG)


>> sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2017 >> download biểu thuế nhập khẩu năm 2017 mới nhất
chăn lông cừu
error: Content is protected !!
lex Reyes Womens Jersey