kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự sửa đổi bổ sung mới nhất
 • kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự sửa đổi bổ sung mới nhất

 • Giá bán:
  325,000 VNĐ
  Số trang:
  430
  Nhà xuất bản:
  nxb Văn hóa thông tin
  Tác giả:
  Nguyễn Ngọc Duy1

kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự sửa đổi bổ sung mới nhất

kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự sửa đổi bổ sung mới nhất hiện nay

Mục lục cuốn sách kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự sửa đổi bổ sung mới nhất gồn có

PHẦN I KỸ NĂNG NGHIÊN cứu HÒ sơ vụ ÁN HÌNH sự VÀ CHỈ DÁN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TÓ TỤNG HÌNH sự.
MỤC I KỸ NĂNG NGHIÊN cứu HỒ sơ vụ ÁN HÌNH sự (Trong giai đoạn xét xử sơ thẳm)
I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HỒ sơ vụ ÁN HÌNH sự VÀ NGHIÊN cứu
HỒ Sơ VỤ ÁN HÌNH Sự ( SAU ĐÂY VIẾT LÀ vụ ÁN HS )
II. CÁC GIAI ĐOẠN NGHIÊN cứu HỒ sơ vụ ÁN HS
III. THỨ Tự NGHIÊN cứu HỒ sơ vụ ÁN HS
IV- NGHIÊN CỨU CHỨNG cứ
V. KỸ NĂNG NGHIÊN cứu HÒ sơ vụ ÁN HS
MỤC II CHÌ DÃN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT Tố TỤNG HÌNH sự
I- KHÁI NIỆM, Ý NGHĨA, NỘI DUNG ÁP DỤNG PHÁP LUẬT
II- MỘT SỐ NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
PHẦN II CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT VÈ TÓ TỤNG HÌNH sự
Bộ luật Tố tụng hình sự NĂM 2003
PHẦN THỨ NHẤT NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Chương I NHIỆM vụ VÀ HIỆU Lực CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH sự
Chương II NHỮNG NGUYÊN TẮC cơ BẢN
Chương III Cơ QUAN TIẾN HÀNH Tố TỤNG, NGƯÒI TIẾN HÀNH TÓ TỤNG VÀ VIỆC THAY ĐỔI NGƯỜI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG
Chương IV NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG
Chương V CHỨNG cứ
Chương VI NHỮNG BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN
Chương VII BIÊN BẢN, THỜI HẠN, ÁN PHÍ
PHẦN THỨ HAI KHỞI TÓ, ĐIÊU TRA vụ ÁN HÌNH sự VÀ QUYÉT ĐỊNH VIỆC TRUY TỐ
Chương VIII KHỞI TỐ vụ ÁN HÌNH sự
Chương IX NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ ĐIỀU TRA
Chương X KHỞI TỐ BỊ CAN VÀ HỎI CUNG BỊ CAN
Chương XI LÁY LỜI KHAI NGƯỜI LÀM CHỨNG, NGƯỜI BỊ HẠI, NGUYÊN ĐƠN DÂN Sự, BỊ ĐƠN DÂN sự, NGƯỜI CÓ QUYỀN LỢI, NGHĨA vụ LIÊN QUAN ĐỂN’vụ ÁN, ĐỐI CHẤT VÀ NHẬN DẠNG
Chương XII KHÁM XÉT, THU GIỮ, TẠM GIỮ, KÊ BIÊN TÀI SẢN
Chương XIII KHÁM NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG, KHÁM NGHIỆM TỬ THI, XEM XÉT DÁU VẾT TRÊN THÂN THÊ, THựC NGHIỆM ĐIỀU TRA, GIÁM ĐỊNH
Chương XIV TẠM ĐÌNH CHỈ ĐIỀU TRA VÀ KẾT THÚC ĐIỀU TRA
Chương XV QUYẾT ĐỊNH VIỆC TRUY TỐ
PHẦN THỬ BA XÉT xử so THẨM
Chương XVI THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN CÁC CÁP
Chương XVII CHUẨN BỊ XÉT xử
Chương XVIII QUY ĐỊNH CHUNG VỀ THỦ Tực TỐ TỤNG TẠI PHIÊN TÒA
Chương XIX THỦ TỤC BẮT ĐẦU PHIÊN TÒA
Chương XX THỦ Tực XÉT HỎI TẠI PHIÊN TÒA
Chương XXI TRANH LUẬN TẠI PHIÊN TÒA
Chương XXII NGHỊ ÁN VÀ TUYÊN ÁN
PHẦN THỬ TƯ XÉT xử PHÚC THẨM
Chương XXIII TÍNH CHẤT CỦA XÉT xừ PHÚC THẨM VÀ QƯYÈN KHÁNG CÁO, KHÁNG NGHỊ
Chương XXIV THỦ TỤC XÉT xử PHÚC THẤM
PHÀN THỨ NĂM THI HÀNH BẢN ÁN VÀ QUYÉT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN
Chương XXV NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ THI HÀNH BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA TOA ÁN
Chương XXVI THI HÀNH HÌNH PHẠT TỬ HÌNH
Chương XXVII THI HÀNH HÌNH PHẠT TÙ VÀ CÁC HÌNH PHẠT KHÁC
Chương XXVIII GIẢM THỜI HẠN HOẶC MIỄN CHÁP HÀNH HÌNH PHẠT
Chương XXIV XÓA ÁN TÍCH
PHÀN THỨ SÁU XÉT LẠI BẢN ÁN VÀ QUYÉT ĐỊNH ĐÃ CÓ HIỆU Lực PHÁP LUẬT
Chương XXX THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM
kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự sửa đổi bổ sung mới nhất
Chương XXXI THỦ TỤC TÁI THẨM
PHẦN THỨ BẢY THỦ TỤC ĐẶC BIỆT
Chương XXXII THỦ TỤC Tố TỤNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN
Chương XXXIII THỦ ‘rục ÁP DỤNG BIỆN PHÁP BẮT BUỘC CHỮA BỆNH
Chương XXXIV THỦ TỤC RÚT GỌN….
Chương XXXV KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG TỐ TỤNG HÌNH sự
PHẦN THỨ TÁM HỢP TÁC QUÓC TÉ
Chương XXXVI NHŨNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG HÌNH sự
Chương XXXVII DẪN Độ YÀ CHUYỀN GIAO HỒ sơ, TÀI LIỆU, VẬT CHỨNG CỦA VỤ ÁN
NGHỊ QUYẾT SỐ 24/2003/QH11 NGÀY 26-11-2003 CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VỀ VIỆC THI HÀNH Bộ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH sự ’ …..
CHỈ THỊ SỐ 15/2004/CT-TTG NGÀY 19-4-2004 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TỒ CHỨC TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH sự NẨM 2003
CÔNG VĂN SỐ 121/2003/KHXX NGÀY 19-9-2003 CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN TÀI SẢN, BỒI THƯỜNG THIỆT HAI TRONG vụ ÁN HÌNH sự
NGHỊ QUYẾT SỐ 04/2004/NQ-HĐTP NGÀY 05-11-2004 CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO HƯỚNG DẢN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH TRONG PHẦN THỨ BA “XÉT xử sơ THẨM” CỦA Bộ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH sự NĂM 2003
NGHỊ QUYẾT SỐ 03/2004/NQ-HĐTP NGÀY 02 THÁNG 10 NĂM 2004 CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO HƯỚNG DẢN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH TRONG PHẦN THỨ NHẮT “NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG” CỦA Bộ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH sự NĂM 2003
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 01/2005/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BQP-BCA NGÀY 18-4-2005 CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO- VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO- Bộ QUỐC PHÒNG- BỘ CÔNG AN HƯỚNG DẪN VỀ THẨM QUYỀN XÉT xử CỦA TOÀ ÁN QUÂN sự
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 02/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP NGÀY 10- 8-2005 CỦA VIỆN KIÊM SÁT NHÂN DÂN TỐI CẠO- TÒẠ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO – Bộ CÔNG AN-BỘ QUỐC PHÒNG- Bộ TƯ PHÁP HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH Sự VỀ KHIẾU NẠI, Tổ CÁO…
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 05/2005/TTLT-VKSTC-BCA-BQP NGÀY 07 THÁNG 9 NĂM 2005 CỦA VIỆN KIẾM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO – BỘ CÔNG AN – Bộ QUỐC PHÒNG VỀ QUAN HỆ PHỐI HỢP GIỮA cơ QUAN ĐIỀU TRA VÀ VIỆN KIÊM SÁT TRONG VIỆC THỰC HIỆN MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA Bộ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH sự NẢM 2003
NGHỊ QUYẾT SÓ 05/2005/NQ-HĐTP NGÀY 08-12-2005 CỦA^ HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO HƯỚNG DẢN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH TRONG PHẦN THỨ TƯ “XÉT xử PHÚC THẨM” CỦA Bộ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH sự
NGHỊ ĐỊNH SỐ 26/2005/NĐ-CP NGÀY 02-03-2005 CỦA CHÍNH PHỦ VÊ HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN TRONG TỐ TỤNG HÌNH sự
THÔNG Tư SỐ 01 /2006/TT-BCA (Cll) NGÀY 12-01-2006 CỦA Bộ CÔNG AN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT số NỘI DƯNG CỦA ĐIỀU 35 Bộ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH si/NĂM 2003
THÔNG Tư LIÊN TỊCH sộ 03/2006/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC NGÀY 01-6- 2006 CỦA Bộ CÔNG AN – VIỆN KIÊM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO – TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO HỮỚNG DẪN VỀ VIỆC THÔNG BÁO, GỬI, CUNG CÁP THÔNG TIN, TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI PHẠM TỘI CÔNG VĂN SỐ 21/TANDTC-VKHXX NGÀY 05 THÁNG 3 NĂM 2008 CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ỴỀ VIỆC THÔNG BÁO XÉT xử vụ ÁN LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI PHẠM TỘI
THÔNG Tư LIÊN TỊCH SỐ 01/2008/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BQP-BCA NGÀY 20-10-2008 CỦA VIỆN KIẾM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO – TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO – Bộ QUỐC PHÒNG – Bộ CÔNG AN VÈ QUAN HỆ PHỐI HỢP TRONG MỘT SÓ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA, TRUY TỐ, XÉT XÙ’ VỤ ÁN HÌNH Sự GIỮA CÁC cơ QUAN TIẾN HÀNH TÓ TỤNG TRONG QUÂN ĐỘI VÀ NGOÀI QUÂN ĐỌI
THÔNG Tư LIÊN TỊCH SỐ 01/2010/TTLT-VKSNDTC-BCA-TANDTC NGÀY 27-8- 2010 CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO, Bộ CÔNG AN.TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO HƯỚNG DÃN THI HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA Bộ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH sự VỀ TRẢ Hồ sơ ĐÊ ĐIỀU TRA BỒ SUNG
THÔNG Tư LIÊN TỊCH SỐ 01 /2011 /TTLT-VKSTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH NGÀY 12-7-2011 CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TÓI CAO – TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO – Bộ CÔNG AN – Bộ Tư PHÁP – BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ^ HỘI HƯỚNG DAN THI HÀNH MỘT SÓ QUY ĐỊNH CỦA Bộ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH sự ĐỐI VỚI NGƯỜI THAM GIA TỒ TỤNG LÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN
THÔNG Tư SỐ 70/2011/TT-BCA NGÀY 10-10-2011 Bộ CÔNG AN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT Tố TỤNG HÌNH sự LIÊN QUAN ĐÉN VIỆC BẢO ĐẢM QUYỀN BÀO CHỮA TRONG GIAI ĐOẠN ĐIỀU TRA vụ ÁN HÌNH sự
PHÁP LỆNH VỀ TỒ CHỨC ĐIỀU TRA HÌNH sự (SỐ 23/2004/PL-UBTVQH11 NGÀY 20-8-2004 CỦA UỶ BAN THƯỜNG vụ QUỐC HỘI) sách kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự 2014
PHÁP LỆNH SỐ 09/2009/PL-UBTVQH12 NGÀY 27-02-2009 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT số ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH TỒ CHỨC ĐIỀU TRA HÌNH sự
NGHỊ QUYẾT SỐ 727/2004/NQ-UBTVQH11 NGÀY 20- 8- 2004 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ VIỆC THI HÀNH PHÁP LỆNH TÓ CHỨC ĐIỀU TRA HỈNH sự
NGHỊ QUYẾT SỐ 728/2004/NQ-UBTVQH11 NGÀY 20-8-2004 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ VIỆC THÀNH LẬP cơ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH Sự, Cơ QUAN AN NINH ĐIỀU TRA QUÂN KHƯ VÀ TƯƠNG
ĐƯƠNG, Cơ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH sự KHU vực
THÔNG Tư SỐ 12/2004/TT-BCA(V 19) NGÀY 23-9-2004 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN HƯỚNG DAN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LỆNH TỐ CHỨC ĐIỀU TRA HÌNH sự NĂM 2004 TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN
NGHỊ ĐỊNH SỐ 18/2002/NĐ-CP NGÀY 18-02-2002 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH QUY CHỂ QUẢN LÝ KHO VẬT CHỨNG
THÔNG Tư SỐ 06/2003/TT-BCA (VI9) NGÀY 12-3-2003 CỦA BỘ TRƯỞNG Bộ CÔNG AN HƯỚNG DẪN THựC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ QUẢN LÝ KHO VẬT CHỨNG (BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 18/2002/NĐ-CP NGÀY 18-2-2002 CỦA CHÍNH PHỦ) TRONG Lực LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN
THÔNG Tư LIÊN TỊCH số 10/2007/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC NGÀY 28-12-2007 CỦA Bộ Tư PHÁP – BỘ CÔNG AN – Bộ QUỐC PHÒNG – Bộ TÀI CHÍNH – VIỆN KIÊM SÁT NHÂN DÂN TÓI CAO – TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG
PHÁP LỆNH ÁN PHÍ, LỆ PHÍ TOÀ ÁN (Ngày 27 tháng 02 năm 2009)
NGHỊ QUYẾT SỐ 01/2012/NQ-HĐTP NGÀY 13-6-2012 CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LỆNH VỀ ÁN PHÍ, LỆ PHÍ TÒA ÁN
LUẬT GIÁM ĐỊNH Tư PHÁP (2012)
LUẬT LUẬT Sư
hi vọng cuốn sách kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự sửa đổi bổ sung mới nhất sẽ là tài liệu bổ ích cho quý bạn đọc

NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
Đặt mua sách liên hệ:
- tại Hà Nội: 0937 82 81 86 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Sài Gòn: 0924 914 918 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Các tỉnh khác: 0964 988 945 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu mới nhất
(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG)


>> sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2017 >> download biểu thuế nhập khẩu năm 2017 mới nhất
chăn lông cừu
error: Content is protected !!
lex Reyes Womens Jersey