hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp có bài tập ứng dụng
 • hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp có bài tập ứng dụng

 • Giá bán:
  350,000 VNĐ
  Xuất bản:
  Quý 4 năm 2012
  Nhà xuất bản:
  nhà xuất bản Tài Chính
  Tác giả:
  Phạm Huy Đoán

hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp có bài tập ứng dụng

hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp có bài tập ứng dụng

hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp có bài tập ứng dụng được xuất bản theo Thông tư số 244/2009/TT-BTC Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán doanh nghiệp theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC và Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009

hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp có bài tập ứng dụng
sách hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp có bài tập ứng dụng theo Chế độ kế toán doanh nghiệp, các chuẩn mực kế toán, các thông tư hướng dẫn kế toán thực hiện chuẩn mực kế toán, các thông tư hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Chế độ kế toán doanh nghiệp và các chính sách tài chính, thuế theo quy định hiện hành, để giúp cho bạn đọc nắm vững và thực hiện tốt các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp, các luật thuế mới ban hành, TS. Phạm Huy Đoán – Nguyên Giám đốc công ty kiểm toán AASC – Bộ Tài chính biên soạn cuốn sách “Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán doanh nghiệp – Hướng dẫn ghi sổ kế toán theo các hình thức kế toán, bài tập và phương pháp lập báo cáo tài chính 2012”

Nội dung quyển hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp có bài tập ứng dụng:
Chương I: Các vấn đề cơ bản về kế toán doanh nghiệp
Chương II: Kế toán vốn bằng tiền
Chương III: Kế toán Tài sản cố định
Chương IV: Kế toán vật liệu, công cụ, dụng cụ
Chương V: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Chương VI: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
Chương VII: Kế toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hoá
Chương VIII: Kế toán các khoản đầu tư tài chính
Chương IX: Kế toán bất động sản đầu tư
Chương X: Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận
Chương XI: Kế toán nợ phải thu, nợ phải trả và các khoản dự phòng
Chương XII: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu và các quỹ
Chương XIII: Báo cáo tài chính
Phụ lục số 1: Hệ thống Chứng từ kế toán
Phụ lục số 2: Hệ thống Sổ kế toán

Chúng tôi xin trích đoạn trong cuốn sách hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp có bài tập ứng dụng cho quý vị tham khảo

2.2. Kỹ thuật sủa chữa sổ kế toán trong trường hơp ghi sổ bằng máy vỉ tính

Trường hợp phát hiện sai sót trước khi báo cáo tài chính năm được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải sửa chữa trực tiếp vào sổ kế toán của năm đó trên máy vi tính;

Trường hợp phát hiện sai sót sau khi báo cáo tài chính năm đã nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải sửa chữa trực tiếp vào sổ kế toán của năm đã phát hiện sai sót trên máy vi tính và ghi chú vào dòng cuối của sổ kế toán năm có sai sót;

Sửa chữa sô kế toán trong trường hợp ghi sô bằng máy vi tính được thực hiện theo phương pháp ghi sô’ âm hoặc ghi bổ sung nêu trên.

2.3. Lưu ý khi sửa chữa sổ kế toán

–  Trường hợp phát hiện sổ kế toán có sai sót trước khi báo cáo tài chính năm được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải sửa chữa trên sổ kế toán của năm đó;

–  Trường hợp phát hiện sổ kế toán có sai sót trước khi báo cáo tài chính năm được duyệt hoặc khi công việc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán kết thúc và đã có ý kiến kết luận chính thức, nếu có quyết định phải sửa chữa lại số’ liệu trên báo cáo tài chính liên quan đến sô” liệu đã ghi sổ kế toán thì đơn vị phải sửa lại sô kế toán và sô” dư của những tài khoản kế toán có liên quan theo phương pháp quy định. Việc sửa chữa được thực hiện trực tiếp trên sô kế toán của năm đã phát hiện sai sót, đồng thòi phải ghi chú vào trang cuối (dòng cuối) của sô kế toán năm trước có sai sót (nếu phát hiện sai sót báo cáo tài chính đã nộp cho cơ quan có thẩm quyền) để tiện đối chiếu, kiểm tra;

–  Trường hợp phát hiện sổ kế toán có sai sót trọng yếu trong các năm trước thì kế toán phải điều chỉnh hồi tố số’ dư đầu năm trên sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết theo quy định tại chuẩn mực kế toán sô 29 “Thay đổi chính sách kê toán, ước tính kế toán và các sai sót”.

Ví dụ: năm 2012, kế toán công ty A phát hiện lô hàng hoá đã bán và ghi nhận doanh thu năm 2011 nhưng chưa hạch toán xuất kho để bán trong năm đó vối giá trị hàng hoá ghi sổ là 250.000.000đ. Biết thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp của đơn vị là 25% và số dư trên sổ kế toán chưa điều chỉnh sai sót của một sô” tài khoản tại thời điểm 31/12/2011 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu trên Bảng cân đôi kê toán trước điều chỉnh 31/12/2011

–  TK 156 – Hàng hoá                                                     4.400.000.000

–  TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước     290.000.000

–  TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối                         420.000.000

Sai sót này dẫn đến tại thòi điểm 31/12/2011 sô’ dư các tài khoản phải được điều chỉnh giảm như sau:

+ Sô’ dư Nợ TK 156 giảm: 250.000.000đ (do đã xuất hàng nhưng đơn vị chưa hạch toán giảm hàng hoá tồn kho 250.000.000);

 

+ Số dư Có TK 333 giảm: 62.500.000đ (250.000.000 X 25%);

+ Số dư Có TK 421 giảm: 187.500.000đ (250.000.000 – 62.500.000).

Sau khi điều chỉnh sai sót số dư trên sổ kế toán các tài khoản liên quan tại thời điểm 31/12/2011 như sau:

 

1. Lựa chọn hình thức hạch toán

1.1. Quy định chung

–  Mỗi doanh nghiệp chỉ có một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm.

–  Doanh nghiệp phải căn cứ vào quy mô, đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh, yêu cầu quản lý, trình độ nghiệp vụ của cán bộ kế toán, điều kiện trang bị kỹ thuật tính toán, lựa chọn một hình thức kế toán phù hợp và phải tuân thủ theo đúng quy định của hình thức sổ kế toán đó, gồm: Các loại sổ và kết cấu các loại sổ, quan hệ đối chiếu kiểm tra, trình tự, phương pháp ghi chép các loại sổ kế toán.

–  Doanh nghiệp lựa chọn hình thức kế toán cần lưu ý chọn cách ghi sổ kế toán bằng tay hoặc ghi sổ kế toán bằng máy vi tính.

Trường hợp ghi sổ bằng tay. Doanh nghiệp phải áp dụng một trong các hình thức kế toán, mẫu sổ kế toán theo quy định và được mỏ thêm các sổ kế toán chi tiết theo yêu cầu quản lý của đơn vị;

Trường hợp ghi sổ kế toán bằng máy vỉ tính: Doanh nghiệp được lựa chọn mua hoặc tự xây dựng hình thức kế toán trên máy vi tính cho phù hợp. Hình thức kế toán trên máy vi tính áp dụng tại doanh nghiệp phải đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Có đủ các sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết cần thiết để đáp ứng yêu cầu kế toán theo quy định. Các sổ kế toán tổng hợp phải có đầy đủ các yếu tô’ theo quy định của Chế độ sổ kế toán.

+ Thực hiện đúng các quy định về mở sổ, ghi sổ, khóa sổ và sửa chữa sổ kế toán theo quy định của Luật Kế toán, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Kế toán và quy định tại Chế độ kế toán này.

 

 sau điều chỉnh

–  TK 156 – Hàng hoá (4.150.000.000 = 4.400.000.000 – 250.000.000)

–  TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (227.500.000 = 290.000.000 – 62.500.000)

–  TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phôi (232.500.000= 420.000.000 – 187.500.000)

 

NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
Đặt mua sách liên hệ:
- tại Hà Nội: 0937 82 81 86 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Sài Gòn: 0924 914 918 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Các tỉnh khác: 0964 988 945 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu mới nhất
(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG)


>> sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2017 >> download biểu thuế nhập khẩu năm 2017 mới nhất
chăn lông cừu
error: Content is protected !!
lex Reyes Womens Jersey