hướng dẫn hạch toán chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi bổ sung
 • hướng dẫn hạch toán chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi bổ sung

 • Giá bán:
  298,000 VNĐ
  Số trang:
  656
  Nhà xuất bản:
  NXB Tài Chính
  Tác giả:
  Phạm Huy Đoán

hướng dẫn hạch toán chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi bổ sung

hướng dẫn hạch toán chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi bổ sung của phạm huy đoán

hướng dẫn hạch toán chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi bổ sung mới nhất theo CDDKT doanh nghiệp vừa và nhỏ ban hành theo QĐ 48 của bộ tài chính và thông tơ 138

Mục lục cuốn sách hướng dẫn hạch toán chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi bổ sung gồm
hướng dẫn hạch toán chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi bổ sung
– Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ Kế toán doanh nghiệp nhổ và vừa
– Quy định chung (theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 138/2011/TT-BTC ngày 04/10/2011 của Bộ Tài chính)
CHƯƠNG I CÁC VẤN ĐỂ cơ BẢN VỀ KÊ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
I. Khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ, yêu cầu và nguyên tắc kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa
1. Khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ và yêu cầu của kê’ toán doanh nghiệp nhỏ và vừa
2. Nguyên tắc kế toán
3. Vận dụng các Chuẩn mực kế toán
II. Kỹ thuật mỏ sổ, ghi sổ, khoá sổ và sửa chữa sổ kế toán
1. Kỹ thuật mở sổ, ghi sổ và khoá sổ kế toán
2. Kỹ thuật sửa chữa sổ kế toán
III. Bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán
1. Loại tài liệu kế toán phải lưu trữ
2. Bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán
3. Nơi lưu trữ tài liệu kế toán
4. Thời hạn lưu trữ tài liệu kế toán
IV. Tổ chức công tác kế toán
1. Lựa chọn hình thức hạch toán
2. Các hình thức kế toán
3. Tổ chức bộ máy kế toán
4. Tổ chức thực hiện và vận dụng hệ thống tài khoản kế toán

V. Danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

CHƯƠNG II KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIÊN
I. Kế toán tiền mặt
1. Kế toán chi tiết tiền mặt
2. Kế toán tổng hợp tiền mặt Ví dụ kế toán tién mặt

II. Kế toán tiền gửi ngân hàng
1. Kế toán chi tiết tiền gửi ngân hàng
2. Kế toán tổng hợp tiền gửi ngân hàng
Ví dụ kế toán tiền gử ngân hàng
CHƯƠNG III KÊ’ TOÁN TÀI SẢN CỒ ĐỊNH
I. Khái niệm, đặc điếm tài sản cố định

1. Khái niệm tài sản cố định
2. Đặc điểm tài sản cố định
II. Phân loại và xác dịnh nguyên giá tài sản cố định
1. Phân loại tài sản cố định trong doanh nghiệp
2. Xác định nguyên giá tài sản cố định
III. Kế toán tổng hợp tăng, giảm tài sản cố định
1. Tài khoản sử dụng
2. Phương pháp hạch toán kế toán
3. Các trường hợp chi phí khấu hao TSCĐ không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế
IV. Kê toán thuê tài sản cô định là thuê hoạt động
1. Kế toán ở doanh nghiệp đi thuê
2. Kế toán ỏ doanh nghiệp cho thuê
V. Kế toán tài sản cố định thuê tài chính Vi. Kế toán khấu hao tài sản cô định
1. Các phương pháp trích khấu hao TSCĐ
2. Tài khoản sử dụng
3. Phương pháp hạch toán kế toán
Ví dụ kê toán tăng, giảm và khâu hao tài sản cố định
VII. Kê toán sửa chữa, nâng cấp tài sản cố định
1. Kế toán sửa chữa nhỏ tài sản cố định
2. Kế toán sửa chữa lớn tài sản cố định
Ví dụ kế toán sửa chữa tài sán cô định
hướng dẫn hạch toán chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi bổ sung năm 2014 còn có các chương sau
CHƯƠNG IV KẾ TOÁN VẬT LIỆU, CÔNG cụ, DỤNG cụ

I. Khái niệm, phân loại và tính giá vật liệu, công cụ, dụng cụ
1. Khái niệm vật liệu, công cụ, dụng cụ
2. Phân loại vật liệu, công cụ, dụng cụ
3. Tính giá vật liệu, công cụ, dụng cụ
4. Các trường hợp chi phí vật liệu không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế
II. Kế toán chi tiết vật liệu, công cụ, dụng cụ
III. Kế toán tổng hợp vật liệu, công cụ, dụng cụ theo phương pháp kê khai thường xuyên
1. Tài khoản sử dụng
2. Phương pháp hạch toán kế toán
Ví dụ kê toán vật ỉiệu theo phương pháp kê khai thường xuyên
IV. Kê’ toán tổng hợp vật liệu, CCDC theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1. Tài khoản sử dụng
2. Phương pháp hạch toán kế toán
Ví dụ kê toán vật liệu, công cụ, dụng cụ theo phương pháp kiểm kê định kỳ
V. Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho
1. Một số quy định về dự phòng giảm giá hàng tồn kho
2. Tài khoản sử dụng
3. Phương pháp hạch toán kế toán

CHƯƠNG V KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG
I. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương
1. Tài khoản sử dụng
2. Phương pháp hạch toán kê’ toán
3. Các trường hợp chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế
Ví dụ kê toán tiển lương và các khoản trích theo lương
II Kế toán quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
1. Qui định về quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
2. Tài khoản sử dụng
3. Phương pháp hạch toán kế toán
CHƯƠNG VI KÊ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
I. Khái niệm, phản loại, đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
1. Khái niệm chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
2. Phân loại chi phí sản xuất
3. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
II. Các phương pháp đánh giá sản phẩm dỏ dang và tính giá thành sản phẩm
1. Các phương pháp đánh giá sản phẩm dỏ dang
2. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm
III. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, dịch vụ
1. Tài khoản sử dụng
2. Phương pháp hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành trong ngành công nghiệp
Ví dụ kế toán chi phí sản xuất trong ngành công nghiệp
3. Phương pháp hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành trong ngành nông nghiệp
4. Phương pháp hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành trong ngành kinh doanh dịch vụ
5. Phương pháp hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành trong ngành xây lắp
IV. Kế toán chi phí trả trưổc và chi phí phải trả
1. Khái niệm, nội dung chi phí trả trước và chi phí phải trả
2. Kế toán chi phí trả trước
3. Kế toán chi phí phải trả
Vi dụ kế toán chi phí phải trả
CHƯƠNG VII KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM, HÀNG HOÁ
I. Khái niệm, kế toán chỉ tiết thành phẩm, hàng hoá
1. Khái niệm
2. Kế toán chi tiết thành phẩm, hàng hoá
II. Kê toán tổng hợp thành phẩm, hàng hoá, hàng gửi đi bán theo phương pháp kê khai thường xuyên
1. Kế toán tổng hợp thành phẩm
2. Kế toán tổng hợp hàng hoá
3. Kế toán tổng hợp hàng gỉri đi bán
Ví dụ vé kê toán thành phẩm, hàng hoá, hàng gủi đi bán theo phương pháp kê khai thường xuyên
III. Kê toán tổng hợp thành phẩm, hàng hoá, hàng gửi đi bán theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1. Kế toán tổng hợp thành phẩm
2. Kê toán tống hợp hàng hoá
3. Kế toán tổng hợp hàng gửí đi bản
Ví dụ vẽ kê toán thành phẩm, hàng hoá, hàng gủf đi bán theo phương pháp kiểm kẽ định kỳ
IV. Kế toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hoá
1. Quy định về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
2. Tài khoản sử dụng
3. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Ví dụ kế toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hoá theo phương pháp kiểm kê định kỳ
V. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
1. Các khoản giảm trừ doanh thu
2. Tài khoản sử dụng
3. Phương pháp hạch toán kế toán
Ví dụ kê toán doanh thu và các khoán giầm trừ doanh thu
VIII KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
I. Khái niệm và phân loại các khoản đầu tư tài chính
1. Khái niệm các khoản đầu tư tài chính
2. Phân loại các khoản đẩu tư tài chính
II. Kế toán đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Nguyên tắc kế toán
2. Tài khoản sử dụng
3. Phương pháp hạch toán kế toán
III. Kế toán đầu tư vào công ty liên kết
1. Nguyên tắc kế toán
2. Tài khoản sử dụng
3. Phương pháp hạch toán kế toán
IV. Kê toán hoạt động liên doanh
1. Kế toán hoạt động liên doanh dưới hình thức góp vốn thành lập cơ sỏ kinh doanh đồng kiểm soát
Ví dụ về kê toán hoạt động liên doanh (góp vốn thành lập cơ sở đổng kiểm soát)
2. Kế toán hoạt động liên doanh dưới hình thức hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát
3. Kế toán hoạt động liên doanh dưới hình thức tài sản đồng kiểm soát
V. Kê toán các khoản đầu tư dài hạn khác
1. Nguyên tắc kế toán
2. Tài khoản sử dụng
3. Phương pháp hạch toán kế toán
VI. Kế toán dự phòng giảm giá .đầu tư tài chính
1. Một số quy định về dự phòng giảm giá đầu tư tài chính
2. Tài khoản sử dụng
3. Phương pháp hạch toán kế toán
Ví dụ kế toán các khoản đẩu tư tài chính
VII. Kế toán giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
1. Tài khoản sử dụng
2. Phương pháp hạch toán kê’ toán
CHƯƠNG IX KẾTOÁN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ
I. Khái niệm, nội dung và nguyên giá bâ’t động sản đầu tư
1. Khái niệm bất động sản đầu tư
2. Nội dung bất động sản đầu tư
3. Nguyên giá bất động sản đầu tư
II. Kê’ toán chi tiết bất động sản đầu tư
III. Kê toán tổng hợp bất động sản đẩu tư
1. Nguyên tắc kế toán
2. Tài khoản sử dụng
3. Phương pháp hạch toán kế toán
Ví dụ kê toán bất động sản đầu tư
CHƯƠNG X KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

I. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1. Khái niệm chi phí quản lý kinh doanh
2. Phân loại chi phí quẩn lý kinh doanh
3. Tài khoản sử dụng
4. Phương pháp hạch toán kế toán
5. Các trường hợp chi phí quản lý kinh doanh không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế
II. Kế toán chi phí đi vay
1. Khái niệm chi phí đi vay
2. Nịguyên tắc kế toán
3. Phương pháp hạch toán kế toán
4. Các trường hợp chi phí đi vay không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế
III. Kế toán chi phí thuê’thu nhập doanh nghiệp
1. Nội dung chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
2. Tài khoản sử dụng
3. Phương pháp kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
IV. Kê’toán các khoản thu nhập và chi phí khác
1. Khái niệm và nội dung thu nhập và chi phí khác
2. Tài khoản sử dụng
3. Kế toán các khoản thu nhập khác
4. Kế toán các khoản chi phí khác
V. Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh
1. Cách xác định kết quả hoạt động kinh doanh
2. Tài khoản sử dụng
3. Phương pháp hạch toán kế toán
Ví dụ kê toán xác định kết quả kinh doanh
VI. Kế toán phân phối lợi nhuận
1. Tài khoản sử dụng
2. Phương pháp hạch toán kế toán
CHƯƠNG XI KÊ TOÁN NỢ PHẢI THU, NỢ PHẢI TRẢ VÀ CÁC KHOẢN Dự PHÒNG
I. Kế toán các khoản nợ phải thu
1. Quy định về hạch toán nợ phải thu
2. Kế toán phải thu của khách hàng
Ví dụ kế toán phải thu của khách hàng
3. Kế toán phải thu khác
4. Kế toán tạm ứng
5. Kế toán dự phòng phải thu khó đòi
II. Kế toán các khoản nợ phải trả
1. Nội dung, phân loại và quy định về hạch toán nợ phải trả
2. Kế toán phải trả cho người bán
Ví dụ kế toán phải trả nguùi bán
3. Kế toán thanh toán với ngân sách
III. Kế toán các khoản vay
1. Kế toán vay ngắn hạn
Ví dụ kê toán vay ngắn hạn
2. Kế toán nợ dài hạn đến hạn trả
3. Kế toán vay dài hạn
4. Kế toán nợ dài hạn
Ví dụ kê toán vay dài hạn và nợ dài hạn đến hạn trả
IV. Kế toán dự phòng phải trả
1. Nội dung và nguyên tắc hạch toán dự phòng phải trả
2. Tài khoản sử dụng
3. Phương pháp hạch toán kế toán
V. Kế toán quỹ khen thưỏng, phúc lợi
1. Tài khoản sử dụng
2. Phương pháp hạch toán kế toán
VI. Kế toán quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ
1. Tài khoản sử dụng
2. Phương pháp hạch toán kế toán
VII. Kế toán quỹ thưỏng ban quản lý điểu hành công ty
1. Tài khoản sử dụng
2. Phương pháp hạch toán kế toán
VIII. Kê toán quỹ phát triển khoa học và công nghệ
1. Nguyên tắc kế toán
2. Tài khoản sử dụng
3. Phương pháp hạch toán kế toán CHƯƠNG XII KẾ TOÁN NGUỒN VỐN CHỦ sỏ HỬU
I. Nội dung và quy định hạch toán nguồn vốn chủ sỏ hữu
1. Nội dung nguồn vốn chủ sở hữu
2. Quy định hạch toán nguốn vốn chủ sở hữu
II. Kế toán nguồn vốn kinh doanh
1. Tài khoản sử dụng
2. Phương pháp hạch toán kế toán
Ví dụ kế toán nguồn vốn kinh doanh
III. Kế toán chênh lệch tỷ giá
1. Khái niệm chênh lệch tỷ giá
2. Nguyên tắc ghi nhận tỷ giá và nguyên tắc xử lý chênh lệch tỷ giá
3. Kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái Ví dụ kế toán chênh lệch tỷ giá
IV. Kê toán các quỹ thuộc nguồn vốn chủ sỏ hữu
1. Tài khoản sử dụng
2. Phương pháp hạch toán các quỹ của doanh nghiệp
V. Kê’ toán cổ phiếu quỹ tại các công ty cổ phần
1. Tài khoản sử dụng
2. Phương pháp hạch toán kê toán Vi dụ kế toán cổ phiếu quỹ

hướng dẫn báo cáo tài chính hướng dẫn hạch toán chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi bổ sung rất chi tiết và cụ thể

CHƯƠNG XIII BÁO CÁO TÀI CHÍNH
I. Quy định chung
1. Mục đích của việc lập báo cáo tài chính
2. Đối tượng áp dụng
3. Hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa
4. Trách nhiệm, thời hạn lập và gửi báo cáo tài chính
5. Trình bày báo cáo tài chính khi chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp
II. Danh mục và biểu mẫu báo cáo tài chính
A. Danh mục báo cáo tài chính doanh nghiệp nhỏ và vừa
B. Danh mục báo cáo tài chính hợp tác xã c. Mẩu biểu báo cáo tài chinh
1. Bảng cân đối kế toán
2. Bảng Cân đối tài khoản
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
5. Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính
6. Bảng Cân đối tài khoản (Dùng cho Hợp tác xã)
7. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Dùng cho Hợp tác xã)
8. Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (Dùng cho Hợp tác xã)
III. Nội dung và phương pháp lập báo cáo tài chính
1. Bảng cân đối kế toán (Mẩu số в 01 – DNN)
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẩu số B02-DNN)
3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mầu số B03 – DNN)
4. Bản thuyết minh báo cáo tài chính (Mầu số B09-DNN)
5. Bảng cân đối tài khoản (Mầu sô F 01 – DNN)
6. Bảng cân đối tài khoản (Mẫu số B01- DNN/HTX)
7. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Dùng cho Hợp tác xã)
8. Bản thuyết minh báo cáo tài chính (Mầu số B09-DNN/HTX)
Ví dụ vế lập báo cáo tài chính (ví dụ mang tính minh hoạ về lập BCTC của doanh nghiệp nhỏ và vừa)
PHỤ LỤC SỐ 1. HỆ THỐNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN
I- Quy định chung
II- Danh mục chứng từ kế toán
III Giải thích nội dung và phương pháp ghi chép chứng từ kế toán
PHỤ LỤC SỐ 2. HỆ THỐNG sổ KẾ TOÁN
I. Quy định chung
II. Các hình thức kế toán
III. Danh mục sổ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
IV. Giải thích nội dung và phương pháp ghi sổ kế toán
PHỤ LỤC SỐ 3. CÁC VĂN BẢN MỐI NHẤT VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Thông tư số 206/2009/TT-BTC ngày 27 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
Thông tư số 138/2011/TT-BTC ngày 04 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp Nhỏ và vừa ban hành kèm theo Quyết định sô 48/2006/QD-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
Đặt mua sách liên hệ:
- tại Hà Nội: 0937 82 81 86 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Sài Gòn: 0924 914 918 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Các tỉnh khác: 0964 988 945 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu mới nhất
(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG)


>> sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2017 >> download biểu thuế nhập khẩu năm 2017 mới nhất
chăn lông cừu
error: Content is protected !!
lex Reyes Womens Jersey