Định mức dự toán xây dựng công trình phần lắp đặt và sửa chữa sửa đổi bổ sung
 • Định mức dự toán xây dựng công trình phần lắp đặt và sửa chữa sửa đổi bổ sung

 • Giá bán:
  365,000 VNĐ
  Số trang:
  533
  Xuất bản:
  tháng 6 năm 2014
  Nhà xuất bản:
  nxb lao động
  Tác giả:
  BXD

Định mức dự toán xây dựng công trình phần lắp đặt và sửa chữa sửa đổi bổ sung

Định mức dự toán xây dựng công trình phần lắp đặt và sửa chữa sửa đổi bổ sung

Trong quá trình biên soạn Định mức dự toán xây dựng công trình phần lắp đặt và sửa chữa sửa đổi bổ sung để tiện theo dõi chúng tôi đã lồng ghép các sửa đổi, bổ sung của Quyết định số 1173/QĐ-BXD vào văn bản số 1777/BXD-VP công bố định mức dự toán xây dựng công trình phần lắp đặt hệ thống điện trong công trình ông và phụ tùng ống, bảo ôn ống, phụ tùng và thiết bị khai thác nước ngầm thành Định mức dự toán xây dựng công trình 2014 phần lắp đặt và sửa chữa sửa đổi bổ sung

Định mức dự toán xây dựng công trình phần lắp đặt và sửa chữa sửa đổi bổ sung
xin giới thiệu nội dung Định mức dự toán xây dựng công trình phần lắp đặt và sửa chữa sửa đổi bổ sung như sau:
QUYẾT ĐỊNH số 1173/QĐ-BXD NGÀY 26-12-2012 CỦA BỘ XÂY DựNG VE VIỆC CÔNG BỔ ĐINH MỨC Dự TOÁN XÂY DƯNG CÔNG TRÌNH PHẦN LẮP ĐẶT (SỬA ĐỔI VÀ Bổ SƯNG)
THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG ĐỊNH MỨC Dự TOÁN XẢY DỰNG CÔNG TRÌNH – PHẦN LẮP ĐẶT (SỬA ĐỔI VÀ Bổ SUNG)
ĐỊNH MỨC Dự TOÁN XÂY DựNG CÔNG TRÌNH – PHẦN LẮP ĐẶT HỆ • • • * • THỐNG ĐIỆN TRONG CÔNG TRÌNH; ÓNG VẰ PHỤ TÙNG ỐNG; BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG, PHỤ TỪNG VÀ THIẾT BỊ; KHAI THÁC NƯỚC NGẦM !
CHƯƠNG I. LẮP ĐẶT HỆ THốNG ĐIỆN TRONG CÔNG TRÌNH
* BA. 11000 LẮP ĐẶT QUẠT CÁC LOẠI
* BA. 12000 LẮP ĐẶT MÁY ĐlỀư HÒA KHÔNG KHÍ (ĐlỀư HÒA cục BỘ)
* BA. 13000 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN
* BA. 14000 LẮP ĐẶT ỐNG, MÁNG BẢO HỘ DÂY DAN
* BA. 15000 LẮP ĐẶT PHỤ KIỆN ĐƯỜNG DÂY
* BA. 16000 KÉO RẢI CÁC LOẠI DÂY DAN
* BA. 17000 LẮP ĐẶT BẢNG ĐIỆN CÁC LOẠI VÀO TƯỜNG
* BA. 18000 LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ ĐÓNG NGẮT
* BA. 19000 LắP ĐặT CáC THIêT Bị ĐO LƯỜNG Bảo Vệ
* BA.20000 Hệ THỐNG CHỐNG SéT
CHƯƠNG II. LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ỐNG VÀ PHỤ TÙNG
* BB. 1000 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG – CỐNG HỘP
* BB. 12000 LẮP ĐẶT ỐNG SÀNH, ỐNG XI MẢNG
* BB. 13000 LẮP ĐẶT ỐNG GANG
* BB. 14000 LẮP ĐẶT ỐNG THÉP
* BB. 15000 LẮP ĐẶT ĐANG ỐNG DẪN XĂNG DầU TUYÊN CHÍNH
* BB. 16000 LẮP ĐẶT ĐANG ỐNG DAN XĂNG DầU TRONG KHO
* BB. 17000 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DAN XĂNG DầU VƯợT CHƯớNG NGạI VậT TRONG ĐIỀU KIỆN BÌNH THƯỜNG
* BB. 18000 LẮP ĐẶT ỐNG ĐồNG DAN GA CÁC LOạI
* BB. 19000 LẮP ĐẶT ỐNG NHựA
* BB.21000 GIA CÔNG, LÁP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÔNG GIÓ :
* BB.22000 LÁP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG BÊ TÔNG
* BB.23000 LẮP ĐẶT PHỤ TỪNG ỐNG GANG
* BB.24000 LẮP ĐẢT PHU TÙNG ỐNG THÉP
* BB.25000 LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG THÉP KHÔNG RỈ
* BB.26000 LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG THÉP TRÁNG KẼM
* BB.27000 LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ĐUỜNG ỐNG DAN XĂNG DầU
* BB.28000 LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG ĐồNG
* BB.29000 LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG NHựA
* BB.30000 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHựA GÂN XOẮN HDPE BẰNG ỐNG NỒI CÙM
* BB.31000 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT PHỤ TỪNG ỐNG THÔNG GIÓ
* BB.32000 GIA CÔNG, LẮP ĐẶT THANH TẢNG CƯỜNG VÀ GIÁ ĐỠ ỐNG CHO HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ; CỬA CÁC LOẠI
BB.33000 LẮP ĐẶT BU, BE CÁC LOẠI
BB.34000 LẮP ĐẶT TRỤ VÀ HỌNG CỨU HOẢ
BB.35100 LẮP ĐẶT ĐồNG Hồ ĐO LUU LƯỢNG
B.35200 LẮP ĐẶT ĐồNG Hồ ĐO ÁP Lực
BB.36100 LẮP ĐẶT VAN MẶT BÍCH
BB.36200 LẮP ĐẶT VAN XẢ KHÍ
BB.36300 LẮP ĐẶT VAN PHAO ĐlỀU CHỈNH Tốc ĐỘ LỌC
BB.36400 LẮP ĐẶT VAN ĐÁY
BB.36500 LẮP ĐẶT VAN ĐIỆN
BB.36600 LẮP ĐẶT VAN REN
BB.36700 LẮP ĐẶT VAN DAN XÀNG DầU NÔÌ BằNG PHUƠNG PHÁP MặT BÍCH
BB.37100 LẮP BÍCH THÉP
BB.38100 LẮP NÚT BỊT NHựA Nối MẢNG SÔNG
BB.38200 LẮP ĐẶT NÚT BỊT ĐAU ỐNG THÉP TRÁNG KẽM
BB.39000 CẮT ỐNG THÉP, ỐNG NHỰA
BB.40000 THỬ ÁP Lực CÁC LOẠI ĐƯỜNG ỐNG, ĐỘ KÍN ĐƯỜNG ỐNG THÔNG GIÓ, KHỬTRÙNG ỐNG NƯỚC
CHƯƠNG III. BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG, PHỤ TÙNG VÀ THIÊT BỊ

* BC.11100 BẢO ÔN ỐNG VÀ PHỤ TÙNG THÔNG GIÓ BẰNG BÔNG KHOÁNG
* BC.11200 BẢO ÔN THIẾT BỊ THÔNG GIÓ BẰNG BÔNG KHOÁNG
* BC. 12100 BẢO ÔN ỐNG VÀ PHỤ TÙNG THÔNG GIÓ BẰNG BÔNG THUỶ TINH….
* BC. 12200 BẢO ÔN THIÊT Bị THÔNG GIÓ BằNG BÔNG THUỶ TINH
* BC. 13000 BẢO ÔN ĐUỒNG ỐNG BẰNG BÔNG KHOÁNG
* BC. 14100 BẢO ÔN ỐNG ĐồNG BẰNG ỐNG CÁCH NHIỆT xốp

CHƯƠNG IV. KHAI THÁC NƯỚC NGẦM
* BD. 11100 LẮP ĐÃT VÀ THÁO DỠ MÁY – THIẾT BI KHOAN GIẾNG
* BD. 12000 KHOAN GlẾNG BằNG MÁY KHOAN ĐậP CÁP Độ SÂU KHOAN < 50M
* BD. 13000 KHOAN GIÊNG BẰNG MÁY KHOAN ĐẬP CÁP ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 50 M ĐẾN < 100 M
* BD. 14000 KHOAN GIÊNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY Tự HÀNH 54CV ĐỘ SÂU KHOAN < 50 M
* BD. 15000 KHOAN GIÊNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY Tự HÀNH 54CV ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 50 M ĐẾN < 100 M
* BD. 16000 KHOAN GIÊNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY Tự HÀNH 54CV ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 100 M ĐÊN < 150 M
* BD. 17000 KHOAN GIÊNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY Tự HÀNH 54CV ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 150 M ĐÊN < 200 M
* BD. 18000 KHOAN GIÊNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY Tự HÀNH 300CV ĐỘ SÂU KHOAN £ 50M
* BD. 19000 KHOAN GIÊNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY Tự HÀNH 300CV ĐỘ SÂU KHOAN TỪ50 M ĐEN < 100 M
* BD.20000 KHOAN GIÊNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY Tự HÀNH 300CV ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 100 M ĐẾN < 150 M
* BD.21000 KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY Tự HÀNH 300CV ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 150 M ĐÊN < 200 M
* BD.22000 LẮP ĐẶT KẾT CẤU GIẾNG
* BD.23000 THỔI RỬA GIÊNG KHOAN
* BD.26000 LẮP ĐẶT PHỤ KIỆN NHÀ MÁY NUỚC
Dự TOÁN XẢY DỰNG CÔNG TRÌNH Được CHIẾT TÍNH THEO ĐỊNH MỨCPHẦN SỬA CHỮA số 1129/QĐ-BXD NGÀY 07-12-2009 CỦA Bộ XÂY DỰNG

NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
Đặt mua sách liên hệ:
- tại Hà Nội: 0937 82 81 86 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Sài Gòn: 0924 914 918 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Các tỉnh khác: 0964 988 945 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu mới nhất
(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG)


>> sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2017 >> download biểu thuế nhập khẩu năm 2017 mới nhất
chăn lông cừu
error: Content is protected !!
lex Reyes Womens Jersey