chỉ dẫn áp dụng bộ luật hình sự việt nam
 • chỉ dẫn áp dụng bộ luật hình sự việt nam

 • Giá bán:
  350,000 VNĐ
  Số trang:
  804
  Xuất bản:
  quý 4 năm 2013
  Nhà xuất bản:
  nhà xuất bản lao động
  Tác giả:
  TS Đỗ Đức Hồng Hà và các cộng sự

chỉ dẫn áp dụng bộ luật hình sự việt nam

chỉ dẫn áp dụng bộ luật hình sự việt nam sửa đổi bổ sung

Xuất bản quý IV năm 2013

chỉ dẫn áp dụng bộ luật hình sự việt nam của các tác giả TS. Đỗ ĐỨC HỒNG HÀ (chủ biên) TS. NGUYỄN THỊ NGỌC HOA – TS. TRẦN THỊ SÁU – ThS. NCS. NGUYỄN THỊ NGỌC LINH – ThS. NCS. NGUYỄN XUÂN Lưu – ThS. NGUYỄN THỊ THU HÀ – ThS. LÔ THỊ THU HƯƠNG ThS. TRÁN THI THẢO ANH – CA/. NGUYỄN THI DUNG – CN. vũ VĂN ĐỨC – CN. HOÀNG THỊ OANH, nhà xuất bản lao động xuất bản chỉ dẫn áp dụng bộ luật hình sự việt nam vào quý 4 năm 2013

chỉ dẫn áp dụng bộ luật hình sự việt nam
Bộ luật Hình sự đã được Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 6 thôns qua ngày 21 tháng 12 năm 1999, có hiệu lực thi hành từ ngàv 01 tháns 7 năm 2000. Bộ luật Hình sự này thay thế Bộ luật Hình sự được Quốc hội thông qua ngày 27 tháne 6 năm 1985 và các luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự được Quốc hội thône qua ngày 28 thán« 12 năm 1989, neày 12 tháns 8 năm 1991, neàv 22 tháne 12 năm 1992 và ngày 10 thánẹ 5 năm 1997. Bộ luật mới đã kế thừa và phát triển một bước pháp luật hình sự, thể hiện toàn diện chính sách hình sự của Đảns và Nhà nước ta trona giai đoạn hiện nay, là cône cụ sắc bén trong đấu tranh phòne và chốna tội phạm, bảo đám quyền làm chủ của nhân dàn, hiệu lực quản lý của Nhà nước, eóp phần thực hiện cône cuộc đối mới, đẩy mạnh cône nehiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Thực hiện triển khai thi hành Nshị quyết số 32/1999/QH10 ngày 21 tháns 12 năm 1999 của Quốc hội, Nehị quyết số 229/2000/NỌ-UBTVQH10 ngày 28 thang 01 năm 2000 của ủy ban Thườns vu Quốc hôi về viêc thi hành Bô luât Hình sư và để chuẩn bị kịp thời cho việc thi hành Bộ luật Hình sự, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan neang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trune ươrm khẩn trương tiến hành phổ biến, tuyên truyền, eiáo dục pháp luật hình sự, nâne cao ý thức đấu tranh phòna, chốne tội phạm.
Đe giúp bạn đọc, đặc biệt là Học viên, Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Hội thẩm, Luật sư và những người tham gia tố tụng nghiên cứu, học tập. áp dụng Luật hình sự được thuận tiện, chính xác, Tiến sỹ Đỗ Đức Hồne Hà cùng nhóm tác giá đã thốne kê, tập hợp và sắp xêp các văn bản giải thích, hướno dẫn áp dụns Bộ luật Hình sự đang có hiệu lực, từ luật đến văn bản dưới luật, tươnẹ ứng với từng điều khoản của Bộ luật Hình sự Việt Nam hiện hành. Cuốn sách “Chỉ dẫn áp dụng Bộ luật Hình sự Việt Nam (Đã được sửa đỗi, bổ sung năm 2009)” không chỉ có ý nghĩa lý luận, ý nghĩa lịch sử mà còn có ý nshĩa thực tiễn sâu sắc và bổ ích.

NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
Đặt mua sách liên hệ:
- tại Hà Nội: 0937 82 81 86 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Sài Gòn: 0924 914 918 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Các tỉnh khác: 0964 988 945 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu mới nhất
(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG)


>> sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2017 >> download biểu thuế nhập khẩu năm 2017 mới nhất
chăn lông cừu
error: Content is protected !!
lex Reyes Womens Jersey