chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2014 sửa đổi bổ sung
 • chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2014 sửa đổi bổ sung

 • Giá bán:
  350,000 VNĐ
  Xuất bản:
  năm 2014
  Nhà xuất bản:
  nxb lao động

chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2014 sửa đổi bổ sung

chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2014 sửa đổi bổ sung mới nhất

cuốn sách chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2014 sửa đổi bổ sung được xuất bản Quyết định số 48/2006/QĐ – BTC ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính, đã được sửa đổi bổ sung theo thông tư 138/2011/TT – BTC ngày 04/10/2011 của Bộ tài chính, áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ thuộc tất cả mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước (trừ doanh nghiệp nhà nước) là công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH), (trừ công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên), công ty cổ phần (trừ công ty cổ phần niêm yết trên thị trường trứng khoán), công ty họp doanh, doanh nghiệp tư nhân và hcrp tác xã (trừ họp tác xã nông nghiệp và họp tác xã tín dụng nhân dân). Căn cứ đặc điểm, quy mô, yêu cầu và trình độ quản lý, từng doanh nghiệp vận dụng chế độ kế toán này phù họp với điều kiện cụ thể của doanh nghiệp.
Đặc biệt chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2014 cập nhật thông tư 138/2011/TT – BTC Ngày 04 tháng 10 năm 2011 của Bộ tài chính đề cập mới nhất có sửa đổi cập nhật thêm một số phần như: Quy định chung; Hệ thống tài khoản (Bỏ sung một so tài khoản mới). Hệ thống báo cáo tài
chính được sửa đổi bổ sung. Chế độ kế toán được chuyển đổi phần số dư
chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2014 gồm 6 thành phần cơ bản:
Phần thứ nhất: Quy định chung;
Phần thứ hai: Hệ thống tài khoản kế toán;
Phần thứ ba: Hệ thống báo cáo tài chính;
Phần thứ tư: Chế độ chứng từ kế toán;
Phần thứ năm: Chế độ sô kế toán;
Phần thứ sáu: Sơ đồ kê toán.
chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2014
Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ 2014 được ban hành đồng bộ cả chế độ chứng từ, sổ kế toán, tài khoản kế toán và báo cáo tài chính sẽ tạo điều kiên thuận lợi cho việc thực hiện đổi mới kế toán Việt Nam, là công cụ chuyên môn phức tạp diễn ra rất khẩn trương trong quá trình đổi mới chính sách quản lý kinh tế, tài chính, cải cách hành chính quốc gia. Trong bối cảnh đó, chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ ban hành lần này không tránh khỏi còn nhiều hạn chế. luật doanh nghiệp 2014 Với mong muốn được tiếp tục hoàn thiện hệ thống kế toán, thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc cải cách kế toán, Bộ Tài chính trân trọng và đánh giá cao mọi ý kiến đóng góp , phát hiện và đề xuất của các nhà nghiên cửu, các cán bộ quản lý và người làm kế toán, kiểm toán, những người tâm huyết với sự phát triển của kế toán Nhà nước.

Trích đoạn thông tư 138/2011/TT – BTC ngày 04/10/2011 sửa đổi bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa mới nhất

5. Kế toán Quỹ khen thưởng, phúc lợi

a. Kết cấu, nội dung phản ánh và phương pháp hạch toán của tài khoản 3531, 3532 không thay đổi so với tài khoản 431 quy định tại Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

b. Tài khoản 3533- Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ

Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có, tình hình tăng, giảm quỹ phúc lợi đã hình thành tài sản cố định của doanh nghiệp. biểu thuế xuất nhập khẩu

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 3533 – “Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ”

Bên Nợ:

Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ giảm khi tính hao mòn TSCĐ hoặc do nhượng bán, thanh lý, phát hiện thiếu khi kiểm kê TSCĐ dùng cho hoạt động văn hoá, phúc lợi.

Bên Có:

Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ tăng do đầu tư, mua sắm TSCĐ bằng quỹ phúc lợi hoàn thành đưa vào sử dụng cho hoạt động văn hoá, phúc lợi.

Số dư Có:

Số quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ hiện có cuối kỳ.

Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

– Khi đầu tư, mua sắm TSCĐ hoàn thành bằng quỹ phúc lợi đưa vào sử dụng cho mục đích văn hoá, phúc lợi của doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 211 – TSCĐ (Nguyên giá)

Có các TK 111, 112, 241, 331,…

Đồng thời, ghi:

Nợ TK 3532 – Quỹ phúc lợi

Có TK 3533 – Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ.

– Cuối niên độ kế toán, tính hao mòn TSCĐ đầu tư, mua sắm bằng quỹ phúc lợi, sử dụng cho nhu cầu văn hóa, phúc lợi của doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 3533 – Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ

Có TK 214 – Hao mòn TSCĐ bộ luật lao động 2014

– Khi nhượng bán, thanh lý TSCĐ đầu tư, mua sắm bằng quỹ phúc lợi, dùng vào hoạt động văn hoá, phúc lợi:

+ Ghi giảm TSCĐ nhượng bán, thanh lý:

Nợ TK 3533 – Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ (Giá trị còn lại)

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn)

Có TK 211 – TSCĐ hữu hình (Nguyên giá)

+ Phản ánh các khoản thu, chi nhượng bán, thanh lý TSCĐ:

* Đối với các khoản chi, ghi:

Nợ TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3532)

Có các TK 111, 112, 334,…

* Đối với các khoản thu, ghi:

Nợ các TK 111, 112, …

Có TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3532)

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (Nếu có).

c. Tài khoản 3534 – “Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty”

Tài khoản này phản ánh số hiện có, tình hình trích lập và chi tiêu Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty.

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 3534 – “Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty”

Bên Nợ:

Các khoản chi tiêu quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty.

Bên Có:

Trích lập quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty từ lợi nhuận sau thuế TNDN.

Số dư bên Có:

Số quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty hiện có cuối kỳ.

Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

– Trong năm khi tạm trích Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty, ghi:

Nợ TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối

Có TK 3534 – Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty.

– Cuối năm, xác định Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty được trích thêm, ghi:

Nợ TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối

Có TK 3534 – Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty luật cán bộ công chức mới nhất

– Khi dùng Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty để chi thưởng cho cá nhân, tập thể trong doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 3534 – Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty

Có các TK 111, 112.

 

NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
Đặt mua sách liên hệ:
- tại Hà Nội: 0937 82 81 86 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Sài Gòn: 0924 914 918 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Các tỉnh khác: 0964 988 945 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu mới nhất
(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG)


>> sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2017 >> download biểu thuế nhập khẩu năm 2017 mới nhất
chăn lông cừu
error: Content is protected !!
lex Reyes Womens Jersey