chế độ kế toán hợp tác xã sửa đổi bổ sung
 • chế độ kế toán hợp tác xã sửa đổi bổ sung

 • Giá bán:
  298,000 VNĐ
  Số trang:
  512
  Xuất bản:
  Quý 3 năm 2013
  Nhà xuất bản:
  nxb tài chính
  Tác giả:
  vụ chế độ kế toán và kiểm toán

chế độ kế toán hợp tác xã sửa đổi bổ sung

chế độ kế toán hợp tác xã sửa đổi bổ sung

sách chế độ kế toán hợp tác xã sửa đổi bổ sung do vụ chế độ kế toán và kiểm toán – bộ tài chính biên soạn, chế độ kế toán hợp tác xã sửa đổi bổ sung được biên soạn theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC và thông tư số 24/2010/TT-BTC

che-do-ke-toan-hop-tac-xa-sua-doi-bo-sung
Hợp tác xã là một loại hình doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính trong phạm vi vốn điều lệ, vốn tích luỹ và các nguồn vốn khác của hợp tác xã theo quy định của pháp luật.
chế độ kế toán hợp tác xã sửa đổi bổ sung còn gọi là chế độ kế toán hợp tác xã nông nghiệp lâm nghiêp ngữ nghiệp và nghề muối Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 24/2010/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho Hợp tác xã Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Nghề muối. Hệ thống kế toán áp dụng cho các Hợp tác xã Nông nghiệp được hướng dẫn trong Thông tư này dựa trên cơ sở Chế độ kế toán doanh nghiệp Nhỏ và Vừa ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QĐ – BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (Sau đây gọi tắt là Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC). Những nội dung không hưởng dẫn trong Thông tư này được thực hiện theo Luật Kế toán, Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Nhỏ và Vừa ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC.
Để tăng cường công tác hạch toán kế toán quản lý tài chính của các Hợp tác xã nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và nghề muối (gọi tắt là HTX) được chặt chẽ, hiệu quả, đúng pháp luật, đổng thời giúp bạn đọc có được những văn bẳn mới nhất về HTX, cán bộ Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán – Bộ Tài chính biên soạn cuốn sách “Chế độ kế toán hợp tác xã nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và nghề muối”.
Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở lồng ghép đồng bộ Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp Nhỏ và Vừa; Thông tư số 24/2010/TT-BTC ngày 23/02/2010 về việc Hướng dẫn Chế độ kế toán áp dụng cho HTX nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và nghề muối và các quy định hiện hành về Hợp tác xã.
Nội dung cuốn sách chế độ kế toán hợp tác xã sửa đổi bổ sung gồm 2 phần:
Phẩn thứ nhất – Chế độ kế toán Hợp tác xã.
I. Hệ thống tài khoản kế toán
II. Hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo công khai tài chính
III. Hệ thống chứng từ kế toán
IV. Hệ thống sổ kế toán
Phẩn thứ hai – Những quy định về luật pháp của hợp tác xã.

Chế độ kế toán HTX được biên soạn đầy đủ, chi tiết nội dung và phương pháp kế toán các giao dịch của HTX cả 4 phần: Tài khoản kế toán, báo cáo tài chính, chứng từ và sổ kế toán, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện của các HTX.
Tập thể tác giả cũng đã tập hợp những văn bản mối nhất quy định về hoạt động và tài chính của Chính phủ, Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã ban hành đang có hiệu lực thi hành để tạo điều kiện cho người sử dụng dễ tra cứu khi cần thiết.

1. Các Hợp tác xã nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và nghề muốỉ (gọi chung là Hợp tác xã nông nghiệp, viết tắt là “HTX”) thực hiện công tác kế toán theo quy định tại Thông tư 24/2010/TT-BTC ngày 23/02/2010 trên cơ sở Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC). Những nội dung không hướng dẫn trong Thông tư 24/2010/TT-BTC, HTX thực hiện theo Luật Kế toán, Nghị định sô” 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 Quy định chi tiết yà hưóng dẫn một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh, Chê độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành kèm theo Quyết định sô 48/2006/QĐ-BTC.
2. Nhiêm vu của kế toán HTX

– Thu thập, xử lý thông tin, sô” liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực và chế độ kế toán.
– Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nỢ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán.
– Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán.
– Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật.
3. Chữ số, chữ viết, đơn vị tính sử dụng trong kế toán
– Chũ viết sử dụng trong kế toán là tiếng Việt. Chữ số sử dụng trong kế
toán là chữ sô” Ẩ Rập: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; sau chữ sô” hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ,… phải đặt dấu chấm (.); khi còn‘ghi chữ sô’ sau chữ số hàng đơn vị phải đặt dấu phẩy (,) sau chữ sô’ hàng đơn vị.
– Đơn vị tiền tệ là đồng Việt Nam (ký hiệu quốc gia là “đ”, ký hiệu quốc tế là “VND”). Trường hợp nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh là ngoại tệ, phải ghi theo nguyên tệ và đồng Việt Nam theo tỷ giá hốỉ đoái thực tế hoặc quy đổi theo tỷ giá hôi đoái do Ngân hàng Nhà nưổc Việt Nam công bô” tại thòi điểm phát sinh, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; đối vối loại ngoại tệ không cố tỷ giá hối đoái với đồng Việt Nam thì phải quy đổi thông qua một loại ngoại tệ có tỷ giá hôi đoái với đồng Việt Nam.
– Đơn vị hiện vật là đơn vị thời gian lao động áp dụng cho HTX là đơn vị đo lưòng chính thức của Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trường hợp có sử dụng đơn vị đo lường khác thì phải quy đổi ra đơn vị đo lưồng chính thức của Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
Đặt mua sách liên hệ:
- tại Hà Nội: 0937 82 81 86 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Sài Gòn: 0924 914 918 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Các tỉnh khác: 0964 988 945 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu mới nhất
(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG)


>> sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2017 >> download biểu thuế nhập khẩu năm 2017 mới nhất
chăn lông cừu
error: Content is protected !!
lex Reyes Womens Jersey