chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư trong doanh nghiệp
 • chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư trong doanh nghiệp

 • Giá bán:
  298,000 VNĐ
  Số trang:
  440
  Xuất bản:
  năm 2013
  Nhà xuất bản:
  nxb tài chính
  Tác giả:
  Vụ chế độ kế toán và kiểm toán

chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư trong doanh nghiệp

chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư trong doanh nghiệp

Sách chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư trong doanh nghiệp mới nhất của Vụ chế độ kế toán và kiểm toán biên soạn và phát hành, chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư trong doanh nghiệp sửa đổi bổ sung theo TT 195/2012/TT-BTC

che-do-ke-toan-chu-dau-tu-nam-2017
Nội dung chính chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư trong doanh nghiệp
Phần thứ nhất – Những nội dung chính của Thông tư số 195/2012/TT-BTC

Phần thứ hai – Hệ thống tài khoản kế toán và quy định về nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán

– Hệ thống Tài khoản kế toán áp dụng cho Ban quản lý dự án

– Nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán

Phần thứ ba – Hệ thống biểu mẫu chứng từ kế toán và quy định về phương pháp lập chứng từ kế toán

– Danh mục chứng từ kế toán áp dụng cho Ban quản lý dự án

– Mẫu chứng từ kế toán

– Phương pháp lập chứng từ kế toán

Phần thứ tư – Hệ thống biểu mẫu sổ kế toán và quy định về phương pháp ghi sổ kế toán

– Danh mục sổ kế toán áp dụnga cho Ban quản lý dự án

– Mẫu sổ kế toán

– Phương pháp ghi chép sổ kế toán

Phần thứ năm – Hệ thống biểu mẫu báo cáo tài chính và quy định về phương pháp lập báo cáo tài chính

– Mẫu báo cáo tài chính

– Phương pháp lập báo cáo tài chính

Chúng tôi xin trích đoạn TT 195/2012/TT-BTC chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư trong doanh nghiệp

Phần I: QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Đối tượng điều chỉnh
1. Thông tư này áp dụng cho các đơn vị chủ đầu tư, bao gồm: Các đơn vị chủ đầu tư có thành lập Ban quản lý dự án đầu tư, các Ban quản lý dự án đầu tư.
2. Các Ban quản lý dự án đầu tư thuộc đối tượng điều chỉnh là các Ban quản lý dự án đầu tư sau:
– Các Ban quản lý dự án đầu tư của các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế;
– Các Ban quản lý dự án đầu tư thuộc đơn vị HCSN và các Ban quản lý dự án đầu tư khác được thành lập theo quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/2/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP.
3. Các đơn vị chủ đầu tư không thành lập Ban quản lý dự án đầu tư thì kế toán dự án đầu tư được thực hiện trên cùng hệ thống sổ kế toán của chủ đầu tư nhưng phải tuân thủ những quy định của Thông tư này về nội dung, phương pháp ghi chép và mở sổ kế toán chi tiết phản ánh nguồn vốn đầu tư, chi phí thực hiện đầu tư, lập các báo cáo tài chính và quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.
Điều 2. Phạm vi áp dụng
1. Hệ thống kế toán áp dụng cho Đơn vị chủ đầu tư trong các doanh nghiệp được hướng dẫn trong Thông tư này dựa trên cơ sở Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 và các văn bản hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp (Sau đây gọi tắt là Quyết định 15).
2. Hệ thống kế toán áp dụng cho Đơn vị chủ đầu tư trong các đơn vị hành chính sự nghiệp được hướng dẫn trong Thông tư này dựa trên cơ sở Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010; và các văn bản hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp (Sau đây gọi tắt là Quyết định số 19).
3. Những nội dung không hướng dẫn trong Thông tư này, đơn vị chủ đầu tư thực hiện theo Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn Luật, Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 15, Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định 19.
Điều 3. Giải thích chữ viết tắt
1. BQLDAĐT: Ban quản lý dự án đầu tư.
2. GTGT: Giá trị gia tăng.
3. TSCĐ: Tài sản cố định.
4. NSNN: Ngân sách nhà nước.
5. HCSN: Hành chính sự nghiệp.
6. XDCB: Xây dựng cơ bản.
7. ODA: Nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức.
Phần II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Chương I
HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP
Điều 4. Hệ thống tài khoản kế toán
1. Đối với Ban quản lý dự án đầu tư: Áp dụng Hệ thống tài khoản ban hành theo Quyết định 15 và thực hiện sửa đổi, bổ sung một số tài khoản, đổi tên một số tài khoản kế toán, sau:
a) Tài khoản 152 – “Nguyên liệu, vật liệu” bổ sung 07 Tài khoản cấp 2:
(1) Tài khoản 1521 – Vật liệu trong kho
(2) Tài khoản 1522 – Vật liệu giao cho bên nhận thầu
(3) Tài khoản 1523 – Thiết bị trong kho
(4) Tài khoản 1524 – Thiết bị đưa đi lắp
(5) Tài khoản 1525 – Thiết bị tạm sử dụng
(6) Tài khoản 1526 – Vật liệu, thiết bị đưa gia công
(7) Tài khoản 1528 – Vật liệu khác
b) Tài khoản 154 – “Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang” đổi thành “Chi phí sản xuất thử dở dang”.
c) Tài khoản 241 – “Xây dựng cơ bản dở dang” đổi thành “Chi phí đầu tư xây dựng” và bỏ tài khoản cấp 2.
d) Tài khoản 336 – “Phải trả nội bộ” bổ sung 04 tài khoản cấp 2:
(1) Tài khoản 3361 – Phải trả nội bộ về vốn đầu tư xây dựng;
(2) Tài khoản 3362 – Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá;
(3) Tài khoản 3363 – Phải trả nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện vốn hoá;
(4) Tài khoản 3368 – Phải trả nội bộ khác.
đ) Tài khoản 511 – “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” đổi thành “Doanh thu” và bỏ tài khoản cấp 2 của TK 511.
e) Tài khoản 632 – “Giá vốn hàng bán” đổi thành “Giá vốn cung cấp dịch vụ”.
f) Tài khoản 642 – “Chi phí quản lý doanh nghiệp” đổi thành “Chi phí Ban quản lý dự án đầu tư”.
g) Tài khoản 002 – “Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công” đổi thành “Tài sản nhận giữ hộ”.
h) Tài khoản 008 – “Dự toán chi sự nghiệp, dự án” đổi thành “Dự toán được duyệt”.
Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho Ban quản lý dự án đầu tư thực hiện theo Danh mục tài khoản ban hành kèm theo tại Phụ lục số 1a.
Trường hợp Ban quản lý dự án đầu tư cần bổ sung Tài khoản cấp 1, cấp 2 hoặc sửa đổi Tài khoản cấp 1, cấp 2 về tên, ký hiệu, nội dung và phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đặc thù phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ Tài chính trước khi thực hiện.
Các Ban quản lý dự án đầu tư có thể mở thêm Tài khoản cấp 2 và Tài khoản cấp 3 đối với những tài khoản không có quy định Tài khoản cấp 2, Tài khoản cấp 3 tại Danh mục Hệ thống tài khoản kế toán đã quy định trong Thông tư này nhằm phục vụ yêu cầu quản lý của Đơn vị chủ đầu tư mà không phải đề nghị Bộ Tài chính chấp thuận.
2. Đối với Chủ đầu tư có thành lập BQLDAĐT: Áp dụng Hệ thống tài khoản ban hành theo Quyết định 15 và bổ sung một số tài khoản cấp 2 như sau:
– Tài khoản 136 – Phải thu nội bộ bổ sung 02 Tài khoản cấp 2:
+ Tài khoản 1362 – Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá
+ Tài khoản 1363 – Phải thu nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hoá
3. Đối với Đơn vị chủ đầu tư không thành lập Ban quản lý dự án đầu tư thì áp dụng Hệ thống tài khoản ban hành theo Quyết định 15.
Điều 5. Hướng dẫn một số nội dung kế toán đặc thù áp dụng cho Ban quản lý dự án đầu tư
Điều 6. Hướng dẫn một số nội dung kế toán đặc thù áp dụng cho Chủ đầu tư có thành lập BQLDAĐT
Điều 7. Đối với Chủ đầu tư không thành lập BQLDAĐT
Điều 8. Hệ thống báo cáo tài chính
1. Báo cáo tài chính của Ban quản lý dự án đầu tư được bổ sung thêm 02 báo cáo B02 -CĐT, B03 – CĐT và 05 phụ biểu bắt buộc; Sửa đổi, bổ sung một số chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán; Sửa đổi, bổ sung Thuyết minh báo cáo tài chính:
a) Hệ thống Báo cáo tài chính:
– Bảng Cân đối kế toán Mẫu số B01 – CĐT
– Nguồn vốn đầu tư Mẫu số B02 – CĐT
– Thực hiện đầu tư xây dựng Mẫu số B03 – CĐT
– Thuyết minh báo cáo tài chính Mẫu số B04 – CĐT
b) Phụ biểu báo cáo tài chính
– Chi tiết nguồn vốn đầu tư Mẫu số F02 – CĐT
– Thực hiện đầu tư theo dự án, công trình, Mẫu số F03A – CĐT
hạng mục công trình
– Quyết toán vốn đầu tư theo dự án, Mẫu số F03B – CĐT
công trình, hạng mục công trình
hoàn thành bàn giao sử dụng
– Chi phí khác Mẫu số F03C- CĐT
– Chi phí Ban quản lý dự án đầu tư Mẫu số F03D – CĐT
Mẫu biểu và phương pháp lập báo cáo tài chính quy định tại Phụ lục số 02a.
2. Đối với Đơn vị chủ đầu tư không thành lập Ban quản lý dự án đầu tư và công tác kế toán dự án đầu tư được thực hiện trên cùng một hệ thống sổ kế toán của đơn vị thì ngoài hệ thống biểu mẫu báo cáo tài chính theo quy định của chế độ kế toán doanh nghiệp, đơn vị phải lập 02 biểu mẫu báo cáo và 04 phụ biểu chi tiết sau:
a) Báo cáo tài chính
– Nguồn vốn đầu tư Mẫu số B02 – CĐT
– Thực hiện đầu tư xây dựng Mẫu số B03 – CĐT
b) Phụ biểu báo cáo tài chính
– Chi tiết nguồn vốn đầu tư Mẫu số F02 – CĐT
– Thực hiện đầu tư theo dự án, Mẫu số F03A – CĐT
công trình, hạng mục công trình
– Quyết toán vốn đầu tư theo dự án, Mẫu số F03B – CĐT
công trình, hạng mục công trình hoàn
thành bàn giao sử dụng
– Chi phí khác Mẫu số F03C – CĐT
3. Đối với các dự án có phân cấp quản lý đầu tư:
– Ban quản lý dự án đầu tư cấp trên và cấp dưới phải lập báo cáo tài chính theo quy định của Thông tư này phù hợp với phân cấp quản lý vốn đầu tư và phân cấp tài chính của đơn vị.
– Ban quản lý dự án đầu tư cấp trên, ngoài việc lập báo cáo tài chính của bản thân, đơn vị cấp trên còn phải lập báo cáo tài chính tổng hợp từ báo cáo tài chính của mình và báo cáo tài chính của các đơn vị cấp dưới trực thuộc.
Ngoài báo cáo tài chính quy định trên, đơn vị quản lý dự án đầu tư phải lập các báo cáo tài chính khác theo yêu cầu của cơ quan thanh toán vốn, các tổ chức cho vay hoặc tài trợ, viện trợ vốn đầu tư.

NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
Đặt mua sách liên hệ:
- tại Hà Nội: 0937 82 81 86 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Sài Gòn: 0924 914 918 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Các tỉnh khác: 0964 988 945 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu mới nhất
(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG)


>> sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2017 >> download biểu thuế nhập khẩu năm 2017 mới nhất
chăn lông cừu
error: Content is protected !!
lex Reyes Womens Jersey