bộ hình sự sửa đổi bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành
 • bộ hình sự sửa đổi bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành

 • Giá bán:
  350,000 VNĐ
  Xuất bản:
  tháng 9 năm 2013
  Nhà xuất bản:
  Hồng Đức
  Tác giả:
  PGS.TS Trần Minh Hưởng

bộ hình sự sửa đổi bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành

bộ hình sự sửa đổi bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành

xuất bản tháng 9 năm 2013 áp dụng cho năm 2013 và 2014
Nhằm góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật của mọi công dân và góp phần vào việc nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật hình sự, PGS.TS. Trần Minh Hưởng cùng với tập thể tác giả là các phó giáo sư, tiến sĩ, các giảng viên Học viện Cảnh sát nhân dân đã biên soạn Bộ sách Hệ thống pháp luật hình sự Việt Nam – bộ hình sự sửa đổi bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành, gồm 2 tập:
Tập I. Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự – Đã được sửa đổi, bổ sung
Tập II. Những quy định mới nhất hưống dẫn thực hiện Bộ luật Hình sự (Đã được sửa đòi, bổ sung)
bộ hình sự sửa đổi bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành
Bộ sách bộ hình sự sửa đổi bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành là tài liệu bổ ích cho các cán bộ tư pháp hình sự, cán bộ làm công tác trên lĩnh vực phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm, cán bộ nghiên cứu, sinh viên đang theo học ngành luật và những người quan tâm tìm hiểu về Bộ luật Hình sự và những văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Hình sự. Bộ sách được biên soạn trên cơ sở khoa học pháp lý hình sự, các quy định của Bộ luật Hình sự năm 1999, Luật sửa đổi, bổ, sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2009, Nghị quyết số 33/2009/QH12 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Hình sự…
Khoa học pháp lý hình sự rất phức tạp, quá trình áp dụng pháp Luật Hình sự cũng còn nhiều vấn đề bất cập, các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Hinh sự còn chưa đầy đủ, vì vậy chắc chắn trong quá trình biên soạn sẽ không tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót. Chúng tôi kính mong nhận được ý kiến đóng góp chân thành, quý báu của các nhà khoa học, cán bộ thực tiễn và bạn đọc để cuốn sách được hoàn thiện hơn.

Mục lục bộ hình sự sửa đổi bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành

Phẩn thứ nhất Bộ LUẬT HÌNH Sự VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẦN ĨHựC HIỆN
1. Bộ luật Hình sự sửa đổi, bổ sung
2. Thông tư liên tịch sô 10/2013/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTC ngày 26 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp – Bộ Công an – Tòa án nhân dân tối cao – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao – Bộ Tài chính về việc hướng dẫn áp dụng một số Điều của Bộ luật Hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực thuế, tài chính và chứng khoán
3. Thông tư liên tịch số 10/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BTT&TT-VKSNDTC- TANDTC ngày 10 tháng 9 năm 2012 của Bộ Công an – Bộ Quốc phòng – Bộ Tư pháp – Bộ Thông tin và truyền thòng – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao – Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật Hình sự về một số tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông
4. Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày
14 tháng 8 năm 2012 của Bộ Công an – Bộ Quốc phòng – Tòa án nhân dân tối cao – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn rút ngắn thời gian thử thách của án treo
5. Thông tư sô 39/2012/TT-BCA ngày 04 tháng 7 năm 2012 của Bộ Công an
quy định việc quản tý, giam giữ người bị kết án tử hình
6. Thông tư liên tịch số 06/2012/TTLT/BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNTC- TANDTC ngày 05 tháng 5 năm 2012 của Bộ Công an – Bộ Quốc phòng – Bộ Tư pháp – Ngân hàng nhà nước Việt Nam – Viện kiểm sát nhân dân tối cao – Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự về tội khủng bố và tội tài trợ khủng bố
7. Thông tư liên tịch sô’ 09/2011/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC- TANDTC ngày 30 tháng 11 năm 2011 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng quỵ định của Bộ luật Hình sự về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và tội rửa tiền
8. Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Hội
đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 248 và Điều 249 của Bộ luật Hình sự

9. Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐTP ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Hội
đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao bổ sung một số hướng dẫn của
Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007 và Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao
10. Nghị quyết số 33/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội về việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự
11. Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ Công an – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao – Tòa án nhân dân tối cao – Bộ Tư pháp hướng dẫn áp dụng một số quy định tại chương XVIII “Các tội phạm về ma túy” của Bộ luật Hình sự năm 1999
12. Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐTP ngày 02 tháng 10 năm 2007 của Hội
đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự về thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình phạt
13. Thông tư liên tịch số 19/2007/TTLT/BNN&PTNT-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 08 tháng 3 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Bộ Tư pháp – Bộ Công an – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao – Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật Hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản (Đã được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 2486/QĐ-BNN-VP ngày 14/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
14. Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐTP ngày 12 tháng 5 năm 2006 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự
15. Công văn số 105/2003/KHXX ngày 18 tháng 8 năm 2003 của Toà án nhân dân tối cao về việc áp dụng Điều 248 Bộ luật Hình sự
16. Thông tư liên tịch số 01/2003/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP-BQP ngày 11 tháng 8 năm 2003 của Toà án nhân dân tối cao – Viện kiểm sát nhân dân tối cao – Bộ Công an – Bộ Tư pháp – Bộ Quốc phòng hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XXIII “Các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân” của Bộ luật Hình sự năm 1999
17. Nghị quyêt sô 02/2003/NQ-HĐTP ngày 17 tháng 4 năm 2003 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự
18. Công văn sô 148/2002/KHXX ngày 30 tháng 9 năm 2002 của Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng Điều 46, 47 Bộ luật Hình sự

19. Thõng tư liên tịch sô 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XIV “Các tội xâm phạm sở hữu” của Bộ luật Hình sự năm 1999
20. Công văn số 166/2001/KHXX ngày 14 tháng 12 năm 2001 của Toà án
nhân dân tối cao về việc tính thời hạn kháng cáo, kháng nghị
21. Thông tư liên tịch số 01/2001/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC ngày 25 tháng 9 năm 2001 của Bộ Tư pháp – Bộ Công an – Toà án nhân dân tối cao – Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng các quy định tại chương XV “Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình” của Bộ luật Hình sự năm 1999
22. Nghị định số 54/2001/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ hướng dẫn thi hành hình phạt trục xuất
23. Nghị quyết sô 01/2001/NQ-HĐTP ngày 15 tháng 3 năm 2001 của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quỵ định của các Điều 139, 193, 194, 278, 279 và 289 Bộ luật Hình sự năm 1999
24. Nghị quyết số 01/2000/NQ-HĐTP ngày 04 tháng 8 năm 2000 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhản dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định trong Phần chung của Bộ luật Hình sự năm 1999
25. Thông tư liên tịch số 02/2000/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA ngày 05 tháng 7 năm 2000 của Toà án nhân dân tối cao – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao – Bộ Tư pháp – Bộ Công an hướng dẫn thi hành Điều 7 Bộ luật Hình sự năm 1999 và Mục 2 Nghị quyết số 32/1999/QH10 ngày 21 tháng 12 năm 1999 của Quốc hội
26. Thông tư liên tịch số 01/2000/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA ngày 12 tháng 6 năm 2000 của Toà án nhân dân tối cao – Viện kiểm sát nhân dân Bộ Tư pháp – Bộ Công an hướng dẫn thi hành Mục 3 Nghị quyết số 32/1999/QH10 ngày 21 tháng 12 nãm 1999 của Quốc hội và Nghị quyết số 229/2000/NQ-UBTVQH10 ngày 28 tháng 01 năm 2000 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
27. Nghị quyêt số 229/2000/NQ-UBTVQH10 ngày 28 tháng 01 năm 2000 của
Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc triển khai thực hiện Mục 3 Nghị quyết của Quốc hội “về việc thi hành Bộ luật Hình sự’
28. Công văn sô 10/2000/KHXX ngày 10 tháng 01 năm 2000 của Toà án nhân dân tối cao Viện khoa học xét xử về việc thi hành Mục 3 Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự
29. Nghị quyẻt sô 32/1999/QH10 ngày 21 tháng 12 năm 1999 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự

Phẩn thứ hai VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN Bộ LUẬT TÔ TỤNG HỈNH sự
30. Thông tư liên tịch số 05/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC- BCA-BTP-BQP- BTC-BNN&PTNT ngày 02 tháng 11 năm 2012 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao – Tòa án nhân dân tối cao – Bộ Công an – Bộ Tư pháp – Bộ Quốc phòng – Bộ Tài chính – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự
31. Thông tư liên tịch số 13/2012/TTLT-BCA-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 09 tháng 10 năm 2012 của Bộ Công an – Bộ Tư pháp – Viện kiểm sát nhân dân tối cao – Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và Luật Thi hành án hình sự về truy nã
32. Thông tư sô 70/2011/TT-BCA ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự liên quan đến việc bảo đảm quyền bào chữa trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự
33. Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự đối với người tham gia tố tụng là người chưa thành niên
34. Nghị định sô 09/2011/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung chế độ ăn và khám, chữa bệnh đối với người bị tạm giữ, tạm giam quy định tại điều 26 và điều 28 của quy chế về tạm giữ, tạm giam ban hành kèm theo Nghị định số 89/1998/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 1998 của Chính phủ
35. Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 07 tháng 9 : năm 2005 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao – Bộ Công an – Bộ Quốc phòng về quan hệ phối hợp giữa cơ quan điều tra và viện kiểm sát trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003
Phấn thứ ba PHÂP LỆNH TỔ CHỨC DIẾU TRA HỈNH sự VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẦN THỰC HIỆN
36. Pháp lệnh Tổ chức điểu tra hinh sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2006, 2009) í
37. Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 30 2 tháng 5 năm 2013 của Bộ Công an – Bộ Quốc phòng – Tòa án nhân dân tối cao – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thực hiện trích xuất phạm nhân để phục vụ điều tra, truy tố, xét xử

38. Thòng tư số 41/2009/TT-BCA-V19 ngày 02 tháng 7 năm 2009 cũa Bô
Công an bổ sung Thông tư số 12/2004/TT-BCA(V19) ngày 23 tháng 9 nărr 2304 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thi hành một số quy đinh của Práp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2004 trong công an nhân dân
39. Thông tư số 04/2007/TT-BCA ngày 21 tháng 5 năm 2007 của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung Thông tư sô 12/2004/TT-BCA(V19) ngày 23 tháng 9 nãm 2004 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thi hành một số quỵ định của Pháp lệnh TỔ chức điều tra hình sự năm 2004 trong cóng an nhân dân
Phẩn thứ tư LUẬT GIẤM ĐỊNH TƯ PHÁP VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẦN THỰC HIỆN
40. Luật Giám định tư pháp
41. Công văn sô 4713/BTP-BTTP ngày 14 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định của Luật Giám định tư pháp
42. Thông tư sô 182/2011/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài
chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y tâm thần
Phẩn thứ năm LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH sự VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN ĨHỰC HIỆN
43. Luật Thi hành án hình sự
44 Thòng tư liên tịch số 05/2013/TTLT-BCA-BQP- BYT-TANDTC-VKSNDTC ngày 06 tháng 6 năm 2013 của Bộ Công an – Bộ Quốc phòng – Bộ Y tế – Tòa án nhân dân tối cao – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn tổ chức thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc
45. Thông tư liên tịch số 03/2013/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BQP-BYT ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Bộ Công an – Bộ Quốc phòng – Bộ Y tế – Tòa án nhân dân tối cao – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành quỵ định về tạm đinh chỉ chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân
46. Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày
15 tháng 5 năm 2013 của Bộ Công an – Bộ Quốc phòng – Tòa án nhân dân tối cao – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành các quy định về giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân
47. Nghị định sô 47/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định về thi hành án tử hình bằng hinh thức tiêm thuốc độc

48 Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT-BCA-BTP-BNG-VKSNDTC-TANDTC ngày 22 tháng 02 năm 2013 của Bộ Công an – Bộ Tư pháp – Bộ Ngoại giao – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao – Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn việc tiếp nhận, chuyển giao, tiếp tục thi hành án đối với người đang chấp hành án phạt tù
49. Quyết định số 35/QĐ-VKSTC-V4 ngày 29 tháng 01 năm 2013 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành quy chế công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự
50. Thông tư liên tịch số 09/2012/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày
16 tháng 8 năm 2012 của Bộ Công an – Bộ Quốc phòng – Tòa án nhân dân tối cao – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn việc giảm, miễn thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ và miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại
51. Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp – Tòa án nhân dân tối cao – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao – Bộ Công an – Bộ Quốc phòng hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp
52. Thông tư sô 25/2012/TT-BCA ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Bộ Công an quy định về Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan quản lý thi hành án hình sự, Cơ quan thi hành án hình sự trong Công an nhân dân
53. Nghị định số 20/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự
54. Nghị định sô 10/2012/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ quỵ định chi tiết thi hành biện pháp tư pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội
55. Nghị định số 09/2012/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ quy định về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh theo quy định của Luật Thi hành án hình sự
56 Thông tư liên tịch sô 03/2012/TTLT-BCA-BQP-BNG ngày 13 tháng 02 năm 2012 của Bộ Công an – Bộ Quốc phòng – Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự đối với phạm nhân
57. Thông tư liên tịch sô 07/2011/TTLT-BCA-BQP-BNG ngày 16 tháng 11 năm 2011 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao hướng dẫn thi hành án phạt trục xuất
58. Nghị định sô 82/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc
59. Nghị định sô 80/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đổng đối vối người chấp hành xong án phạt tù

Các Bộ, ban, ngành cũng ban hành hàng ioạt các văn bản hướng dẫn như: Thông tư liên tịch sô’ 10/2013/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTC ngày 26/6/2013 hướng dẫn áp dụng một số Điều của Bộ luật Hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực thuế, tài chính và chứng khoán; Công văn sô 4713/BTP-BTTP ngày 14/6/2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định của Luật Giám định tư pháp; Thông tư liên tịch số 05/2013/TTLT-BCA-BQP- BYT-TANDTC-VKSNDTC ngay 06/6/2013 hướng dẫn tổ chức thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc; Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 30/5/2013 hướng dẫr thực hiện trích xuất phạm nhân để phục vụ điều tra, truy tố, xét xử; Thông tư liên tịch sô 03/2013/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BQP-BYT ngày 15/5/2013 hướng cẫr :r hành quy định về tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đối với phạm nhản: Thòng tư liên tịch số 02/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 15/5/2013 hjC”5 cảr r. hành các quy định về giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với phạm nhãn: Nghị định số 47/2013/NĐ-CP ngày 13/5/2013 quy định về thi hành án tử hình bằng ПТ tnức tiêm thuốc độc.

NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
Đặt mua sách liên hệ:
- tại Hà Nội: 0937 82 81 86 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Sài Gòn: 0924 914 918 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Các tỉnh khác: 0964 988 945 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu mới nhất
(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG)


>> sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2017 >> download biểu thuế nhập khẩu năm 2017 mới nhất
chăn lông cừu
error: Content is protected !!
lex Reyes Womens Jersey