bình luận khoa học bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung
 • bình luận khoa học bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung

 • Giá bán:
  740,000 VNĐ
  Số trang:
  1 bộ 2 tập hơn 1500 trang
  Xuất bản:
  năm 2014
  Nhà xuất bản:
  nhà xuất bản Hồng Đức
  Tác giả:
  Trần Minh Hưởng

bình luận khoa học bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung

bình luận khoa học bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung

XUẤT BẢN NĂM 2014

sách bình luận khoa học bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung do tiến sỹ trần minh hưởng học việt cảnh sát nhân dân biên soạn, nhà xuất bản hồng đức phát hành sách bình luận khoa học bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung vào năm 2014

bình luận khoa học bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung năm 2014
Nội dung bình luận khoa học bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung gồm:

Chương 1: Điều khoản cơ bản

Chương 2: Hiệu lực bộ luật hình sự

Chương 3: Tội Phạm

Chương 4: Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự

Chương 5: Hình phạt

Chương 6: Các biện pháp tư pháp

Chương 7: Thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thờ hạn chấp nhận thi hành án

Chương 8: Xóa án tích

Chương 9: Các tội phạm sở hữu

Chương 10: Những quy định đối với người chưa thành niên phạm tội

Chương 11 Các tội xâm phạm an ninh quốc gia

Chương 12: Các tội xâm phạm tính mạng sức khỏa, danh dư, nhân phẩm của con người

Chương 13: các tội xâm phạm quyền tự do dân chủ của công dân

Chương 14: các tội xâm phạm sở hữu

Chương 15: các tội xâm phạm chế độ hôn nhân gia đình

Chương 16: các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế

Chương 17: các tội phạm về môi trường

Chương 18: các tội phạm về ma túy

Chương 19: các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công công

Chương 20: các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính

Chương 21: các tội phạm về chức vụ

Chương 22: các tội xâm phạm hoạt động tư pháp

Chương 23:các tội xâm phạm nghĩa vụ trách nhiệm quân nhân

Chương 24: các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh

bình luận khoa học bộ luật hình sự năm 2014

Chúng tôi xin trích đoạn trong cuốn bình luận khoa học bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung
Chương III: TỘI PHẠM

Điều 8. Khái niêm tôi pham
1. Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật Hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cô’ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hoá, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phâm, tự do, tài sản, các quyền, lợi ích hợp pháp khác của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa.
2. Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi được quy định trong Bộ luật này, tội phạm được phân thành tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.
3. Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại không lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến ba năm tù; tội phạm nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến bảy năm tù; tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại rất lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến mười lăm năm tù; tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại đặc biệt lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là trên mười lăm năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.
4. Những hành vi tuy có dấu hiệu của tội phạm, nhưng tính chất nguy hiểm cho xã hội không đáng kể, thì không phải là tội phạm và được xử lý bằng các biện pháp khác.
1. Tội phạm là một hiện tượng xã hội có tính lịch sử, có quá trình phát sinh, phát triển và tồn tại trong xã hội có giai cấp và đấu tranh giai cấp. Tội phạm là những hành vi lệch chuẩn xã hội, tuy nhiên nhận thức và đánh giá về tội phạm lại do đặc điểm từng thòi kỳ xã hội và bản chất của mỗi Nhà nước quy định, chính vì vậy khái niệm tội phạm cũng bị chi phối bởi các yếu tô” đó.
Pháp Luật Hình sự luôn luôn hàm chứa hai nội dung cơ bản nhất, đó là tội phạm và hình phạt. Tội phạm và hình phạt có quan hệ tác động qua lại biện chứng với nhau, vê nguyên tắc thì tội phạm là phải chịu hình phạt và hình phạt cũng chỉ được phép áp dụng vối ngưòi đã thực hiện hành vi phạm tội được quy định trong BLHS. Có thể nói hành vi phạm tội là tiền đề còn hình phạt là hậu quả của việc thực hiện tội phạm đó, chính vì vậy không thể áp dụng hình phạt đối với một ngưồi nếu họ không thực hiện hành vi phạm tội hoặc hành vi đó không cấu thành tội phạm. Tội phạm và hình phạt là hai chế định quan trọng, cơ bản nhất của pháp Luật Hình sự.
Pháp Luật Hình sự của mỗi quốc gia có thể có những định nghĩa về tội phạm khác nhau, sự khác nhau này xuất phát từ bản chất của mỗi nhà nưốc vì Luật Hình sự là một trong những ngành luật thể hiện bản chất giai cấp rất sâu sắc. Bên cạnh đó

những quy định về tội phạm trong Luật Hình sự còn phụ thuộc vào hệ thống pháp luật, chính sách hình sự của nhà nưốc đó và tình hình kinh tế, xã hội cũng như phong rục tập quán, truyền thống của dân tộc. Có thể nói do Luật Hình sự thể hiện ý chí và là một trong những phương tiện hữu hiệu để đảm bảo thực hiện quyền lực chính trị vĩ vậy tính giai cấp của nó thể hiện rõ nét. Quan hệ xã hội nào cần phải bảo vệ bằng pháp Luật Hình sự, cần phải trừng trị nghiêm khắc, pháp Luật Hình sự bảo vệ lợi ích của giai cấp nào, phục vụ lợi ích của giai cấp nào và đàn áp giai cấp nào trong xã hội… nó đều phản ánh ý chí của giai cấp cầm quyền. Nghiên cứu cho thấy, về hình thức các khái niệm tội phạm trong pháp Luật Hình sự của các nước XHCN có thể có những biểu hiện khác nhau nhưng do có cùng bản chất cho nên vê nội hàm khái niệm đều thể hiện những nội dung cơ bản thể hiện quan điểm, đưòng lối, chính sách hình sự của nhà nưốc XHCN. Những nội dung chính trong khái niệm tội phạm thể hiện như: tội phạm là gì, khi nào thì một hành vi nguy hiểm cho xã hội bị coi là tội phạm, tội phạm có những dấu hiệu nào… Khái niệm tội phạm mang nội dung chính trị – pháp lý, nó là cơ sở, nền tảng, tiền đề để triển khai các nội dung khác trong Luật Hình sự. bình luận khoa học bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung năm 2014
Trước khi pháp điển hóa Luật Hình sự (trước 1985) có rất nhiều quan điểm khác nhau về tội phạm, các nhà khoa học pháp lý đã đưa ra nhiều khái niệm phản ánh các thuộc tính ca tội phạm, tuy nhiên do các văn bản pháp lý đơn hành cũng không có định nghĩa chung về tội phạm nên tội phạm được hiểu chưa thống nhất. Khi BLHS 1985 được ban hành khái niệm tội phạm đã được quy định chính thức trong Điều 8 BLHS. Đến BLHS 1999 khái niệm tội phạm được sửa đổi bổ sung và quy định tại Khoản 1 Điều 8 như sau:1
Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật Hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ TỔ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hóa, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tự do tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luậtXHCN (khoản 1 Điều 8-BLHS).
Qua khái niệm tội phạm tại khoản 1 Điểu 8 BLHS năm 1999 chúng ta thấy khái niệm tội phạm hàm chứa những nội dung cơ bản sau: Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội; Tội phạm được quy định trong Luật Hình sự; Tội phạm do ngưồi có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện; Tội phạm là hành vi có lỗi – cố ý hoặc vô ý; Tội phạm xâm phạm vào những quan hệ xã hội được Luật Hình sự bảo vệ. Những nội dung trong khái niệm của tội phạm cũng chính là những dấu hiệu giúp chúng ta xác định một hành vi nguy hiểm cho xã hội có phải là tội phạm hay không, nói cách khác khái niệm tội phạm hàm chứa những dấu hiệu giúp chúng ta nhận biết một hành vi nguy hiểm cho xã hội là tội phạm hay không phải là tội phạm.
Thứ nhất: Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội. Dây là dấu hiệu đầu tiên, dấu hiệu tiền đề để xác định tội phạm. Nếu không có hành vi nguy hiểm cho xã hội xảy ra thì chúng ta cũng không cần xem xét đến các dấu hiệu khác, nói cách khác là không
1 BLHS năm 1999 Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 12 năm 1999 và có hiệu lực thi hành vào ngày 01 tháng 7 .

sách bình luận khoa học bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung xuất bản trước đấy
binh luan khoa hoc bo luat hinh su 2014 sua doi bo sung

NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
Đặt mua sách liên hệ:
- tại Hà Nội: 0937 82 81 86 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Sài Gòn: 0924 914 918 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Các tỉnh khác: 0964 988 945 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu mới nhất
(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG)


>> sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2017 >> download biểu thuế nhập khẩu năm 2017 mới nhất
chăn lông cừu
error: Content is protected !!
lex Reyes Womens Jersey