Giá nhân công xây dựng không được thấp hơn lương tối thiểu vùng

>> sach trung tâm sách y dược

Dân trí Bộ Xây dựng mới đây đã ban hành thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng với nguyên tắc tính đúng, tính đủ tiền lương nhân công, phù hợp với mặt bằng thị trường lao động nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Lương của công nhân xây dựng tại các công trình, dự án sẽ không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.
Lương của công nhân xây dựng tại các công trình, dự án sẽ không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.
Thông tư số 01/2015/TT-BXD được ký ban hành ngày 20/3/2015 về đơn giá nhân công sẽ được sử dụng để xác định tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng… để cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở xác định giá gói thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật về đấu thầu và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Nguyên tắc xác định giá nhân công xây dựng là trên cơ sở tính đúng, tính đủ tiền lương nhân công và phù hợp với mặt bằng thị trường lao động phổ biến của từng khu vực, tỉnh, theo từng ngành nghề cần sử dụng, như quy định tại Nghị định 112 năm 2009 của Chính phủ.

Theo đó, cơ quan ban hành khẳng định, việc xác định và điều chỉnh đơn giá nhân công phải đảm bảo các nguyên tắc phù hợp với trình độ tay nghề theo cấp bậc nhân công trong hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình. Lương công nhân xây dựng “chạy” theo mặt bằng giá nhân công xây dựng trên thị trường lao động của từng địa phương, nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Ngoài ra, giá nhân công xây dựng cũng phải đảm bảo phù hợp với đặc điểm, tính chất công việc; đáp ứng yêu cầu chi trả một số khoản chi phí thuộc trách nhiệm của người lao động (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp…).

Theo quy định này, đơn giá nhân công được xác định theo công thức: GNC = LNC + HCB x 1/t. (GNC là đơn giá nhân công tính cho một ngày công trực tiếp sản xuất; LNC là mức lương đầu vào để xác định đơn giá nhân công cho một ngày trực tiếp sản xuất, đã bao gồm lương phụ, phụ cấp lưu động, phụ cấp khu vực, phụ cấp không ổn định sản xuất và đã tính đến yếu tố thị trường, sẽ được công bố điều chỉnh khi mặt bằng giá nhân công trong xây dựng trên thị trường có sự biến động; HCB là hệ số lương theo cấp bậc công nhân trực tiếp sản xuất; t là 26 ngày làm việc trong tháng).

biểu thuế tổng hợp trong sách biểu thuế xuất nhập khẩu cập nhật thông tư 173/2014/TT-BTC

>>> muối bột rửa bát somat,
>>> tra cứu sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2016,
error: Content is protected !!
lex Reyes Womens Jersey