hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp có bài tập ứng dụng
 • hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp có bài tập ứng dụng

 • Giá bán:
  350,000 VNĐ
  Xuất bản:
  Quý 4 năm 2012
  Nhà xuất bản:
  nhà xuất bản Tài Chính
  Tác giả:
  Phạm Huy Đoán

hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp có bài tập ứng dụng

hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp có bài tập ứng dụng

hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp có bài tập ứng dụng được xuất bản theo Thông tư số 244/2009/TT-BTC Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán doanh nghiệp theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC và Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009

hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp có bài tập ứng dụng
sách hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp có bài tập ứng dụng theo Chế độ kế toán doanh nghiệp, các chuẩn mực kế toán, các thông tư hướng dẫn kế toán thực hiện chuẩn mực kế toán, các thông tư hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Chế độ kế toán doanh nghiệp và các chính sách tài chính, thuế theo quy định hiện hành, để giúp cho bạn đọc nắm vững và thực hiện tốt các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp, các luật thuế mới ban hành, TS. Phạm Huy Đoán – Nguyên Giám đốc công ty kiểm toán AASC – Bộ Tài chính biên soạn cuốn sách “Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán doanh nghiệp – Hướng dẫn ghi sổ kế toán theo các hình thức kế toán, bài tập và phương pháp lập báo cáo tài chính 2012″

Nội dung quyển hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp có bài tập ứng dụng:
Chương I: Các vấn đề cơ bản về kế toán doanh nghiệp
Chương II: Kế toán vốn bằng tiền
Chương III: Kế toán Tài sản cố định
Chương IV: Kế toán vật liệu, công cụ, dụng cụ
Chương V: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Chương VI: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
Chương VII: Kế toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hoá
Chương VIII: Kế toán các khoản đầu tư tài chính
Chương IX: Kế toán bất động sản đầu tư
Chương X: Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận
Chương XI: Kế toán nợ phải thu, nợ phải trả và các khoản dự phòng
Chương XII: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu và các quỹ
Chương XIII: Báo cáo tài chính
Phụ lục số 1: Hệ thống Chứng từ kế toán
Phụ lục số 2: Hệ thống Sổ kế toán

Chúng tôi xin trích đoạn trong cuốn sách hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp có bài tập ứng dụng cho quý vị tham khảo

2.2. Kỹ thuật sủa chữa sổ kế toán trong trường hơp ghi sổ bằng máy vỉ tính

Trường hợp phát hiện sai sót trước khi báo cáo tài chính năm được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải sửa chữa trực tiếp vào sổ kế toán của năm đó trên máy vi tính;

Trường hợp phát hiện sai sót sau khi báo cáo tài chính năm đã nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải sửa chữa trực tiếp vào sổ kế toán của năm đã phát hiện sai sót trên máy vi tính và ghi chú vào dòng cuối của sổ kế toán năm có sai sót;

Sửa chữa sô kế toán trong trường hợp ghi sô bằng máy vi tính được thực hiện theo phương pháp ghi sô’ âm hoặc ghi bổ sung nêu trên.

2.3. Lưu ý khi sửa chữa sổ kế toán

-  Trường hợp phát hiện sổ kế toán có sai sót trước khi báo cáo tài chính năm được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải sửa chữa trên sổ kế toán của năm đó;

-  Trường hợp phát hiện sổ kế toán có sai sót trước khi báo cáo tài chính năm được duyệt hoặc khi công việc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán kết thúc và đã có ý kiến kết luận chính thức, nếu có quyết định phải sửa chữa lại số’ liệu trên báo cáo tài chính liên quan đến sô” liệu đã ghi sổ kế toán thì đơn vị phải sửa lại sô kế toán và sô” dư của những tài khoản kế toán có liên quan theo phương pháp quy định. Việc sửa chữa được thực hiện trực tiếp trên sô kế toán của năm đã phát hiện sai sót, đồng thòi phải ghi chú vào trang cuối (dòng cuối) của sô kế toán năm trước có sai sót (nếu phát hiện sai sót báo cáo tài chính đã nộp cho cơ quan có thẩm quyền) để tiện đối chiếu, kiểm tra;

-  Trường hợp phát hiện sổ kế toán có sai sót trọng yếu trong các năm trước thì kế toán phải điều chỉnh hồi tố số’ dư đầu năm trên sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết theo quy định tại chuẩn mực kế toán sô 29 “Thay đổi chính sách kê toán, ước tính kế toán và các sai sót”.

Ví dụ: năm 2012, kế toán công ty A phát hiện lô hàng hoá đã bán và ghi nhận doanh thu năm 2011 nhưng chưa hạch toán xuất kho để bán trong năm đó vối giá trị hàng hoá ghi sổ là 250.000.000đ. Biết thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp của đơn vị là 25% và số dư trên sổ kế toán chưa điều chỉnh sai sót của một sô” tài khoản tại thời điểm 31/12/2011 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu trên Bảng cân đôi kê toán trước điều chỉnh 31/12/2011

-  TK 156 – Hàng hoá                                                     4.400.000.000

-  TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước     290.000.000

-  TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối                         420.000.000

Sai sót này dẫn đến tại thòi điểm 31/12/2011 sô’ dư các tài khoản phải được điều chỉnh giảm như sau:

+ Sô’ dư Nợ TK 156 giảm: 250.000.000đ (do đã xuất hàng nhưng đơn vị chưa hạch toán giảm hàng hoá tồn kho 250.000.000);

 

+ Số dư Có TK 333 giảm: 62.500.000đ (250.000.000 X 25%);

+ Số dư Có TK 421 giảm: 187.500.000đ (250.000.000 – 62.500.000).

Sau khi điều chỉnh sai sót số dư trên sổ kế toán các tài khoản liên quan tại thời điểm 31/12/2011 như sau:

 

1. Lựa chọn hình thức hạch toán

1.1. Quy định chung

-  Mỗi doanh nghiệp chỉ có một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm.

-  Doanh nghiệp phải căn cứ vào quy mô, đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh, yêu cầu quản lý, trình độ nghiệp vụ của cán bộ kế toán, điều kiện trang bị kỹ thuật tính toán, lựa chọn một hình thức kế toán phù hợp và phải tuân thủ theo đúng quy định của hình thức sổ kế toán đó, gồm: Các loại sổ và kết cấu các loại sổ, quan hệ đối chiếu kiểm tra, trình tự, phương pháp ghi chép các loại sổ kế toán.

-  Doanh nghiệp lựa chọn hình thức kế toán cần lưu ý chọn cách ghi sổ kế toán bằng tay hoặc ghi sổ kế toán bằng máy vi tính.

Trường hợp ghi sổ bằng tay. Doanh nghiệp phải áp dụng một trong các hình thức kế toán, mẫu sổ kế toán theo quy định và được mỏ thêm các sổ kế toán chi tiết theo yêu cầu quản lý của đơn vị;

Trường hợp ghi sổ kế toán bằng máy vỉ tính: Doanh nghiệp được lựa chọn mua hoặc tự xây dựng hình thức kế toán trên máy vi tính cho phù hợp. Hình thức kế toán trên máy vi tính áp dụng tại doanh nghiệp phải đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Có đủ các sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết cần thiết để đáp ứng yêu cầu kế toán theo quy định. Các sổ kế toán tổng hợp phải có đầy đủ các yếu tô’ theo quy định của Chế độ sổ kế toán.

+ Thực hiện đúng các quy định về mở sổ, ghi sổ, khóa sổ và sửa chữa sổ kế toán theo quy định của Luật Kế toán, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Kế toán và quy định tại Chế độ kế toán này.

 

 sau điều chỉnh

-  TK 156 – Hàng hoá (4.150.000.000 = 4.400.000.000 – 250.000.000)

-  TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (227.500.000 = 290.000.000 – 62.500.000)

-  TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phôi (232.500.000= 420.000.000 – 187.500.000)

 

NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
Đặt mua sách liên hệ:
- tại Hà Nội: 0937 82 81 86 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Sài Gòn: 0924 914 918 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Các tỉnh khác: 0964 988 945 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu mới nhất
(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG)


>> sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2017 >> download biểu thuế nhập khẩu năm 2017 mới nhất
chăn lông cừu custom admission paper ghostwriting sites professional paper ghostwriter services for phd top dissertation hypothesis writing sites for college cheap university essay ghostwriting sites for masters help with my cheap presentation online top persuasive essay proofreading service gb popular reflective essay writing websites uk popular school essay ghostwriting for hire uk popular expository essay writers services for school esl home work ghostwriting sites ca esl phd case study examples help with my professional critical thinking order cheap argumentative essay on donald trump custom dissertation proofreading services uk best blog post ghostwriters website for mba best dissertation methodology ghostwriters site uk custom personal statement ghostwriter for hire au esl bibliography writer for hire us top blog editing site usa help with world affairs article top custom essay editor website us write my esl movie review help me write human resource management resume cheap blog post writing website gb professional movie review ghostwriter sites popular dissertation chapter ghostwriting service uk top homework ghostwriting website au custom biography ghostwriter websites au psychology essay ghostwriting websites dream essay buy technology creative writing custom course work editing services online top definition essay ghostwriting service us write me math dissertation chapter blog writer for hire us best thesis proposal ghostwriter service ca popular dissertation proofreading for hire for school algebra writer services pay to write esl critical essay on lincoln cheap essays ghostwriting service uk dissertation chapter ghostwriters service gb top application letter writer services usa buy admission essay on usa top creative essay ghostwriters services au cheap article review editor site for university popular college expository essay advice custom cv ghostwriting websites au help with my best argumentative essay online cheap book review ghostwriter website uk best masters critical essay sample top movie review ghostwriting site for masters cheap school analysis essay example professional critical essay ghostwriting services usa best personal statement editor services cheap letter writers for hire online papers ghostwriting site us custom personal statement proofreading services for mba professional rhetorical analysis essay writers service gb top best essay writing website gb top term paper ghostwriter website au fear by gabriela mistral write me best dissertation online help with phd essay on founding fathers huck finn essay topics pay for custom custom essay on shakespeare custom creative essay editing service for mba esl course work editing sites custom creative essay ghostwriters websites ca custom cover letter ghostwriters site for school popular dissertation introduction writers website us custom dissertation chapter editor service for mba best course work writer service au professional university essay writers websites for phd popular case study ghostwriter services for university school essay on science custom home work ghostwriting website for school top persuasive essay ghostwriter site usa phd essay proofreading sites us popular phd resume assistance professional admission paper proofreading websites for school esl creative writing ghostwriter websites ca pay to get u.s. history and government letter pay to get film studies blog significance of declaration of independence purpose of comedy best curriculum vitae ghostwriter service for school popular personal statement writing for hire ca top bibliography editing website best research proposal editor website for phd type my popular persuasive essay on civil war top critical essay writers website for masters professional school admission essay help pay to write zoology homework custom university blog post samples literature essay editor services esl analysis essay writers service for school custom academic essay ghostwriter site usa top bibliography ghostwriting sites for mba professional reflective essay writing service for masters best academic essay writers for hire hobbes vs machiavelli book review ghostwriter for hire usa write top custom essay on pokemon go where are lipids found seven commandments of animal farm esl dissertation writer site us top article review writers site usa professional biography writers site us help with my sociology dissertation abstract help with women and gender studies course work dissertation methodology writer site online popular best essay writers sites us best bibliography editor service for school write my best scholarship essay help with criminal law business plan hamlet scene 5 esl phd essay ghostwriting site online professional definition essay editing websites for college do my astronomy biography best problem solving proofreading site for phd the ministers black veil theme esl article proofreading websites us polygamy vs polyamory best critical analysis essay proofreading site cheap literature review ghostwriting services us best essay writers for hire us popular masters dissertation methodology assistance cheap reflective essay editor for hire gb cheap dissertation abstract ghostwriting site for masters dissertation ghostwriter for hire usa professional masters essay proofreading sites gb buy speech report esl blog writing service gb esl analysis essay writer sites au best analysis essay on usa custom literature review ghostwriting site gb popular report editor sites for masters best thesis proposal ghostwriting for hire ca esl thesis editor website for masters do my popular best essay custom rhetorical analysis essay proofreading website for university best expository essay ghostwriter website gb buy custom expository essay on trump custom article ghostwriter website for phd popular admission essay ghostwriters sites au best phd essay writing for hire online sylvia plath spinster cell structure lab report type my social studies paper research paper on vaccinations top letter writers service ca personal ghostwriter sites us esl thesis editing websites for phd popular thesis proposal editor website for mba custom phd essay writer for hire for school dissertation results ghostwriting services au frankenstein argumentative essay professional custom essay writers website best blog ghostwriting site online cheap custom essay writer websites for masters popular persuasive essay proofreading service for college popular papers editor sites us professional masters essay ghostwriter sites online pay to do cheap argumentative essay on hillary popular letter ghostwriters for hire uk rhetorical analysis essay editing for hire professional speech ghostwriters website ca professional article writing for hire for college esl cover letter ghostwriting service for school best movie review ghostwriter service usa cheap masters essay editing for hire for masters cheap personal essay writers services us custom literature review ghostwriter service for school top admission paper ghostwriters sites for university popular business plan writer sites usa professional case study writers site for school help writing esl best essay on pokemon go custom blog post writers service gb churchill quote on democracy cheap analysis essay ghostwriting services for masters professional creative essay ghostwriters sites online write me best descriptive essay online best dissertation results editing site uk top essays writing service for school just walk on by by brent staples best biography writer website for school popular admission paper editor for hire for masters trigonometry essay writer website best cover letter ghostwriter website for school best blog writers site gb custom reflective essay ghostwriting service for college custom descriptive essay ghostwriting for hire us popular article review proofreading service for masters top admission essay writer services online top homework editor services esl home work writer service uk help with my chemistry paper professional cv editor website best case study ghostwriters website for college order business paper definition essay editor websites gb popular phd thesis topics buy professional home work online top dissertation results ghostwriter site for university cheap problem solving ghostwriting websites for university definition writing service au top dissertation hypothesis ghostwriting services uk popular critical essay writer service us pay to get professional dissertation methodology esl college essay writers websites for mba best descriptive essay writing website online cheap speech writers site for mba cheap argumentative essay writer for hire for university esl bibliography editing services for university professional research paper writer sites for school popular dissertation methodology writing for hire usa top critical thinking writing website for school dissertation conclusion ghostwriter service usa professional dissertation methodology ghostwriter website au top report writer site for school popular movie review proofreading website online professional dissertation introduction ghostwriters website ca help writing human resource management literature review simon death lord of the flies best phd thesis help custom literature review writer websites gb best research proposal editing services for masters samples for masters essay popular academic essay editing site au popular critical analysis essay writer services usa professional dissertation introduction writer websites best definition essay ghostwriting sites popular best essay writers services uk cheap thesis editor service for phd best essays ghostwriters services online buy critical essay on presidential elections best personal essay writer services gb write me statistics dissertation introduction movie review ghostwriter service online custom mba essays topics best analysis essay editor service online esl dissertation conclusion writer website for school professional mba school essay sample popular dissertation methodology proofreading websites for mba cheap presentation editor for hire for masters thesis proofreading websites online order geology paper best homework ghostwriter site for university obamacare argumentative essay professional letter editor sites uk buy best definition essay on hillary clinton order science home work professional essays editor site for mba help writing women and gender studies course work phd writing service usa help with english dissertation proposal biography editor for hire us pay to get human resource management bibliography top presentation editing site for phd best speech ghostwriters sites au federal government advantages best cv ghostwriting sites ca esl speech editing websites for phd esl report proofreading for hire online top reflective essay editor for hire for mba custom creative essay writer sites for school best custom essay editing services online popular dissertation chapter editor for hire gb esl academic essay writer websites au custom personal essay on hillary clinton top creative writing ghostwriters site esl research proposal writers service online artistic influence creative writing ghostwriting site uk do my criminal law dissertation results article writer services ca top research proposal writer services au pay for my logic essays popular scholarship essay ghostwriters for hire au popular essay writing website au esl essays writing for hire for mba help me write cheap reflective essay online flight john steinbeck top creative writing writers website ca esl article review writing site ca best masters presentation examples popular phd essay ghostwriters services for mba help with custom expository essay on pokemon go pay for engineering article write rhetorical analysis essay on founding fathers causes of war of 1812 custom admission essay writers website for college esl bibliography writer services for school cheap paper editor sites us best masters academic essay sample cheap problem solving editor websites online esl thesis ghostwriter website usa why the declaration of independence is important professional custom essay writer websites gb help me write best phd essay on brexit popular case study ghostwriters services for school article writer services uk top problem solving editor service us pay for my esl papers online custom homework ghostwriting site for college ascher on compassion cheap problem solving ghostwriter sites for college cheap essays ghostwriter websites gb pay to get english argumentative essay write me political science content the importance of religion dissertation abstract advice esl dissertation hypothesis ghostwriting site ca application letter writers sites us esl admission paper ghostwriter service au cheap paper writer site for mba custom descriptive essay editing for hire au those winter sundays meaning top biography proofreading for hire gb top masters custom essay example women and gender studies essay proofreading website top critical essay writing site for masters admission essay proofreading site au cheap mba report advice descriptive essay ghostwriters services us tortillas jose antonio burciaga esl book review writer services ca write my popular university essay on civil war custom definition essay writing websites online best personal essay ghostwriting site for mba write political science dissertation conclusion top dissertation results ghostwriters service for university pay for history paper custom personal statement editor sites for mba write me education thesis government essay ghostwriter service top papers editing site for mba pure command system u.s. history and government essay ghostwriter service professional writer websites for university best application letter writer for hire for school cheap dissertation conclusion editor websites au best university papers assistance esl dissertation abstract proofreading website au custom business plan writers websites uk buy professional creative essay on shakespeare top critical analysis essay editing site for university popular school essay editing service for college cheap expository essay writing for hire online best college essay writers sites gb type my popular argumentative essay on founding fathers esl content writer sites us professional thesis writers sites write me scholarship essay on hillary professional dissertation writer sites usa professional creative essay writing sites for school top university essay writers services for phd dissertation ghostwriting service au professional biography writing sites usa esl college essay proofreading website pay to do government critical thinking expository ghostwriter service uk popular personal essay proofreading website for phd top best essay ghostwriter website for masters professional argumentative essay editor service uk custom presentation writing service for university custom movie review editor service gb best dissertation editor website online psychology essay ghostwriter service best thesis proposal writer websites for phd pay to write engineering research paper best letter editor for hire usa popular paper editing website usa professional presentation ghostwriters for hire for masters best blog post ghostwriting websites gb best school essay ghostwriter sites for school top admission paper writer site for mba esl writers for hire esl dissertation abstract editing service gb nell the movie write my classic english literature resume popular course work proofreading website gb pay to get esl college essay on brexit order best blog online professional argumentative essay ghostwriters services esl scholarship essay editor websites au what was one cause of the war of 1812? cheap dissertation abstract ghostwriters websites professional thesis proposal ghostwriter site usa best essays proofreading site gb top dissertation methodology editing service usa help me write top application letter online popular article review ghostwriting sites for mba popular cv writer website ca write me ecology movie review buy literature dissertation proposal professional essay writers for hire us help me write best custom essay on founding fathers help with my law blog post help with my social studies essays custom academic essay ghostwriter for hire for college popular book review writers sites for college verses about premarital sex top academic essay editor sites gb top blog post ghostwriting for hire for phd esl admission essay editing website for school custom argumentative essay ghostwriter website for college buy top cheap essay on founding fathers popular expository essay editor for hire best dissertation proposal ghostwriting services for mba esl masters essay writer websites for school gandhi essays cheap blog proofreading services ca top research proposal editing websites expository essay editor websites usa esl research proposal writers site for masters best cover letter editor sites online definition essay ghostwriting for hire custom application letter ghostwriters sites au popular mba critical analysis essay ideas write cheap content online custom personal essay editor services uk professional homework writers services for phd esl definition essay editor for hire for masters why is censorship necessary popular curriculum vitae ghostwriting services us buy technology essay write world affairs thesis research proposal ghostwriter service uk do my journalism admission essay pay to do women and gender studies home work women role in society best blog post writer for hire us custom dissertation conclusion writers for hire online native son spark notes help with my custom rhetorical analysis essay on shakespeare top blog post ghostwriter for hire for mba best papers proofreading service au order cheap custom essay on usa cheap article editing service online write popular school essay on trump cheap term paper ghostwriters for hire ca popular movie review editing site popular article editing site for phd argumentative ghostwriters services gb buy professional thesis professional mba expository essay topics type my best curriculum vitae online professional creative essay proofreading service online esl phd essay ghostwriters service usa custom rhetorical analysis essay writers for hire us buy life science dissertation abstract cv editor sites professional course work writers for hire custom analysis essay ghostwriters sites ca cheap dissertation proposal ghostwriting websites for university popular phd essay on pokemon go professional mba essay writer service gb esl analysis essay on hillary clinton letter proofreading site ca top dissertation conclusion proofreading services for college help with esl content esl persuasive essay editing service for mba help with my cheap critical analysis essay on presidential elections professional creative essay writers service esl content ghostwriters service for university admission paper writers site ca top annotated bibliography proofreading service for masters lords of discipline chapter summary article review ghostwriters for hire gb custom school essay ghostwriter sites for college professional college essay ghostwriters services usa popular biography proofreading websites for phd cheap term paper ghostwriter sites for masters popular phd literature review assistance top college essay ghostwriter sites for phd popular application letter proofreading services au pay for esl rhetorical analysis essay on trump help with my tourism article review professional critical essay proofreading services for college social impacts of ww1 professional home work writing site for college help with speech essays criticism and fiction type my professional custom essay on trump cheap argumentative essay editor websites ca top article review proofreading service us top literature review editor website ca write my sociology personal statement best scholarship essay proofreading service for school nicknames for barbara top descriptive essay editing for hire popular biography writers service gb university essay editor websites ca top dissertation proposal writers sites custom papers editing website ca custom persuasive essay writer for hire usa esl course work writers services for college esl essay writer sites for school custom dissertation methodology ghostwriter site uk