biểu thuế xuất nhập khẩu 2014 mới nhất » Chính sách thuế mới nhất » Chính sách thuế mới năm 2014 quy định về hóa đơn bán hàng cung ứng dịch vụ
Chính sách thuế mới năm 2014 quy định về hóa đơn bán hàng cung ứng dịch vụ
 • Chính sách thuế mới năm 2014 quy định về hóa đơn bán hàng cung ứng dịch vụ

 • Giá bán:
  378,000 VNĐ
  Số trang:
  856
  Nhà xuất bản:
  nxb tài chính

Chính sách thuế mới năm 2014 quy định về hóa đơn bán hàng cung ứng dịch vụ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá hóa đơn

Chính sách thuế mới năm 2014 quy định về hóa đơn bán hàng cung ứng dịch vụ có hiệu lực từ ngày 01/01/2014 do nhà xuất bản tài chính phát hành

Chính sách thuế mới năm 2014 quy định về hóa đơn bán hàng cung ứng dịch vụ
Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, các loại hình hoạt động sản xuất – kinh doanh ngày càng đa dạng, phong phú thì số lượng các đối tượng phải nộp thuế thuộc các thành phẩn kinh tế cũng ngày càng gia tăng. Thực trạng này đòi hỏi các chính sách thuế phải có những đổi mới, sửa đổi, bổ sung kịp thời cho phù hợp với sự chuyển đổi của nền kinh tế đang vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, nhằm góp phẩn đảm bảo tăng nguồn thu cho Ngân sách nhà nước. Đồng thời, khi kinh tế trong và ngoài nước có nhiều khó khăn, Nhà nước và Bộ Tài chính đã đề xuất thực hiện việc giảm thuế, miễn thuế cho các doanh nghiệp và người nộp thuế nhằm giúp các doanh nghiệp và người nộp thuế giảm bớt khó khăn về vốn, kích thích tiêu thụ hàng hóa, giảm hàng tồn kho.
Đáp ứng yêu cầu trên, Chính phủ và Bộ, ngành đã ban hành: Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn; Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 về việc hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân; Nghị định 92/2013/NĐ-CP ngày 13/8/2013 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01/07/2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luậỉ Thuế giá trị gia tăng; Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế ỉhu nhập cá nhân; Thông tư số 65/2013/TT-BTC ngày 17/5/2013 hướng dẫn một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng; Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 hướng dẫn thi hành quy định về hóa đdn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;…
Trước đó, Quốc hội cũng đã thông qua Luật sô’ 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp (cố hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014); Luật số 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013).
Nhằm giúp cho các đơn vị tổ chức, cá nhân, cán bộ làm công tác quản lý thuế nắm được một cách đầy đủ các nội dung cơ bản về thuế, hóa đdn được ban hành, sửa đổi, bổ sung mới nhất, Nhà xuất bẳn Tài chính đã tổng hợp, hệ thống hóa các văn bản nêu trên để xuất bản và phát hành cuốn sách: “Chính sách thuê mới 2013, quy định mới nhất về hóa đơn bán hàng hóa, cung úng dịch vụ, xử phạt vi phạm hành chính ưong lĩnh vục quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn”.
Nội đung cuốn sách Chính sách thuế mới năm 2014 quy định về hóa đơn bán hàng cung ứng dịch vụ gồm có:
Chương 1 Thuế giá trị gia tăng
Chương 2 Thuế tiêu thụ đặc biệt
Chương 3 Thuế thu nhập cá nhân
Chương 4 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
Chương 5 Thuế bảo vệ môi trường
Chương 6 Thu tiền sử dụng đất
Chương 7 Thuế tài nguyên
Chương 8 Thuế môn bài
Chương 9 Thuế sử dụng đất nông nghiệp
Chương 10 Lệ phí trước bạ
Chương 11 Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu
Chương 12 Chính sách ưu đãi, gia hạn, miễn giảm thuế
Chương 13 Hóa đơn
Chương 14 Thuế thu nhập doanh nghiệp
Chương 15 Quy định mới nhất về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định và thuế giá trị gia tăng
Chương 16 Quy định mới nhất về Luật Quản lý thuế

Cuốn sách Chính sách thuế mới năm 2014 quy định về hóa đơn bán hàng cung ứng dịch vụ được trình bày một cách hệ thống từ Luật, Nghị định tới Thông tư nhằm giúp cho các tổ chức, cá nhân, cán bộ thuế tiện tra cứu, áp dụng mà không phải mất thời gian tìm kiếm.

—CN SÀI GÒN—-

Ms Thu: 0924 914 918

Hỗ trợ

–TRỤ SỞ HÀ NỘI–

Mr Long: 0937 82 81 86

Hỗ trợ

BÁN HÀNG TOÀN QUỐC

Ms Hằng 0935 983 988

Hỗ trợ