bộ luật lao động song ngữ anh việt 2014
  • bộ luật lao động song ngữ anh việt 2014

  • Giá bán:
    335,000 VNĐ

bộ luật lao động song ngữ anh việt 2014

bộ luật lao động song ngữ anh việt 2014

áp dụng cho năm 2013 và 2014

bộ luật lao động song ngữ anh việt 2014 chính sách tiền lương chế độ phụ cấp trợ cấp bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế được phiên dịch qua tiếng Anh và tiếng việt, bộ luật lao động song ngữ anh việt 2014 Có Hiệu Lực Thi Hành Từ Ngày 01/7/2013)

sách được cập nhật mới nhất các thông tư, nghị định nới về tiền lương, tiền phụ cấp, tiền bảo hiểm, thời giờ nghỉ nghơi
– Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013
– Nghị định số 50/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013
– Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013
– Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013
– Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013
– Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013
– Nghị định số 43/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013
– Nghị định số 41/2013/NĐ-CP ngày 08/5/2013
– Thông tư số 15/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013
– Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013
– Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2013
nội dung sách bộ luật lao động song ngữ anh việt 2014 gồm những phần sau:
Phần 1: bộ luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành
Phần 2: Quy định mới nhất về chế độ tiền lương thù lao tiền thưởng
Phần 3: Quy định mới nhất về chế độ phụ cấp trợ cấp điều chỉnh lương hưu
Phần 4: Chế độ bảo hiểm bhxh, bhtn, bhyt

bộ luật lao động song ngữ anh việt 2014
Chúng tôi xin trích đoạn bộ luật lao động song ngữ anh việt 2014 qua 2 thứ tiếng anh và tiếng việt nam

Bộ Luật Lao Động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chương I : Những Quy Định Chung

Điều 1.

Bộ Luật lao động điều chỉnh quan hệ lao động giữa người lao động làm công ăn lương với người sử dụng lao động và các quan hệ xã hội liên quan trực tiếp với quan hệ lao động.

Điều 2.

Bộ Luật lao động 2014 được áp dụng đối với mọi người lao động, mọi tổ chức, cá nhân sử dụng lao động theo hợp đồng lao động, thuộc các thành phần kinh tế, các hình thức sở hữu.

Bộ Luật này cũng được áp dụng đối với người học nghề, người giúp việc gia đình và một số loại lao động khác được quy định tại Bộ Luật này.

Điều 3.

Công dân Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, tại các cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế đóng trên lãnh thổ Việt Nam và người nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức và cho cá nhân Việt Nam trên lãnh thổ Việt Nam đều thuộc phạm vi áp dụng của Bộ Luật này và các quy định khác của pháp luật Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác.

Điều 4.

Chế độ lao động đối với công chức, viên chức Nhà nước, người giữ các chức vụ được bầu, cử hoặc bổ nhiệm, người thuộc lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân, người thuộc các đoàn thể nhân dân, các tổ chức chính trị, xã hội khác và xã viên hợp tác xã do các văn bản pháp luật khác quy định nhưng tùy theo từng đối tượng mà áp dụng một số quy định trong Bộ Luật này.

Điều 5.

1. Mọi người đếu có quyền làm việc, tự do lựa chọn việc làm và nghề nghiệp, học nghề và nâng cao trình độ nghề nghiệp, không bị phân biệt đối xử về giới tính, dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo.

2. Cấm ngược đãi người lao động; cấm cưỡng bức lao động dưới bất kỳ hình thức nào.

3. Mọi hoạt động tạo ra việc làm, tự tạo việc làm, dạy nghề và học nghề để có việc làm, mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh thu nhiều lao động đều được Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi hoặc giúp đỡ.

Điều 6.

Người lao động là người ít nhất đủ 15 tuổi, có khả năng lao động và có giao kết hợp đồng lao động.

Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, cơ quan tổ chức hoặc cá nhân, nếu là cá nhân thì ít nhất phải đủ 18 tuổi, có thuê mướn, sử dụng và trả công lao động.

Điều 7.

1. Người lao động được trả lương trên cơ sở thỏa thuận với người sử dụng lao động nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định và theo năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc; được bảo hộ lao động, làm việc trong những điều kiện bảo đảm về an toàn lao động, vệ sinh lao động; nghỉ theo chế độ, nghỉ hàng năm có lương và được bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật. Nhà nước quy định chế độ lao động và chính sách xã hội nhằm bảo vệ lao động nữ và các loại lao động có đặc điểm riêng.

2. Người lao động có quyền thành lập, gia nhập, biểu thuế xuất nhập khẩu 2014 hoạt động công đoàn theo Luật Công đoàn để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; được hưởng phúc lợi tập thể, tham gia quản lý doanh nghiệp theo nội quy của doanh nghiệp và quy định của pháp luật.

3. Người lao động có nghĩa vụ thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, chấp hành kỷ luật lao động, nội quy lao động và tuân theo sự điều hành của người sử dụng lao động.

4. Người lao động có quyền đình công theo quy định của pháp luật;

Chapter I GENERAL PROVISIONS
Article 1. Scope of regulation
The Labor Code specifies the labor standards; the rights, obligations and responsibilities of the employees, the employers, the labor representative organizations, the e—ployer representative organizations in the labor relation and other relations directly ated to the labor relation, the State management of labor.
Article 2. Subjects of application
1. The Vietnamese employees, apprentices, interns and other employees specified in
Code.
2. The employers.
3. Foreign employees working in Vietnam.
4. Other individuals, agencies and organizations directly related to the labor relation.
Article 3. Interpretation of terms
In this Code, the following terms are construed as follows:
1. Employees are people from 15 years old and above, capable of working, working Dder labor contracts, receiving salaries and subject to the management of the employers.
2. The employers are enterprises, agencies, organizations, cooperatives, households and ocividuals hiring, employing employees under labor contracts. The individuals must be Efficiently capable of civil acts.
3. The labor collectives are organized collectives of the employees working for one «grpioyer or in one division under the organizational structure of the employer.
4. The internal labor representative organizations are the executive board of the Haemal Union or the executive board of the direct superior Union if the internal Union has use been established
5. The employer representative organizations are organizations legally established to epresent and protect the lawful rights and interests of the employers in the labor relation.
6. Labor relation is the social relation occurring while hiring or employing, paying iaries between the employee and the employer.
7. Labor dispute is the dispute over the rights, obligations and interests arising in the bbor relation.
The labor disputes include the personal labor dispute between the employee and the «iployer, and the collective labor dispute between the labor collective and the employer.
8. Collective labor dispute over rights is the dispute between the labor collective and

the employer arising out of the inconsistent explanation and implementation of the law provisions on labor, the collective labor agreement, the labor regulations and other lawful agreements and regulations.
9. The collective labor dispute over interests is the labor dispute arising when the labor collective requests the establishment of new working conditions compared to the law provisions on labor, the collective labor agreement, labor regulations and other lawful agreements and regulations during the negotiation between the labor collective and the employers.
10. Coercive labor is the use of force, the threat to use force or other tricks to coerce other people to work involuntarily.
Article 4. The State policies on labor luật cán bộ công chức 2014 mới nhất
1. Ensuring the legitimate rights and interests of the employees; encouraging agreements that ensure more favorable conditions for the employees than that in the law provisions on labor; encouraging employees to purchase stocks and contribute capital to the production and business development.
2. Ensuring the lawful rights and interests of the employers, managing labor in a legal, democratic, equitable, civilized manner, and enhance the social responsibilities.
3. Facilitating the employment creation, self-employment, vocational training and learning towards employment opportunities, facilitating the production and business that attract a lot of labor.
4. Planning the development and distribution of labor force; providing vocational training and skill improvement courses for employees, offering incentives to employees with great professional expertise that satisfy the modernization and industrialization requirements of the country.
5. Planning the labor market development, diversifying the means of connection between the labor supply and demand.
6. Guiding the communication and collective negotiation between employees and employers, building stable, progressive and harmonious labor relations.
7. Ensuring the gender equality; imposing labor regulations and social policies in order to protect female employees, disabled employees, elderly employees and underage employees.
Article 5. Rights and duties of employees
1. The employees are entitled to:
a) Work, independently select works, vocations, get vocational training and improvement without discrimination;
b) Receive salaries consistently with the vocational skills and grade on the basis of the agreement with the employer; receive work protection, work in safe and hygienic conditions; take official leave, paid annual leave and enjoy collective benefits;
c) Establish, join and participate in activities of the Union, professional organizations and other organizations as prescribed by law; request and participating in discussions with the employer, exercise the democratic regulation and get consultancy at workplaces in order to protect the lawful rights and interests; participate in the management under the regulations of the employer.
d) Unilaterally terminate the labor contract as prescribed by law;

dd) Be on strike.
2. The employees are responsible to:
a) Perform the labor contract and the collective labor agreement;
b) Observe the labor discipline, labor regulations and obey the lawful management of
the employer;
c) Implement the law provisions on social insurance and law provisions on medical insurance.
Article 6. Rights and obligations of employers
1. The employers are entitled to:
a) Employ, arrange and manage labor according to the demand for production and business; commend and discipline for violations of labor discipline;
b) Establish, join and participate in the activities of professional organizations and 3ther organizations as prescribed by law;
c) Request the labor collective to discuss, negotiate and conclude the collective labor agreement; participate in settling labor disputes and strikes; discuss with the Union about die problem in labor relations, improve the material and mental life of the employees;
d) Temporarily shut down the workplace.
2. The employers are responsible to:
a) Perform the labor contract, collective labor agreement and other agreements with employees, respect the honor and dignity of employees;
b) Establish the mechanism and discuss with the labor collective at the enterprise and strictly observe the internal democratic regulations;
c) Make the labor management book, salary book and present them at the request from competent agencies;
d) Declare the employment within 30 days as from starting the operation, periodically make and send reports on the change in the labor status during the operation to local State labor management agencies;
dd) Implement the law provisions on social insurance and law provisions on medical insurance.
Article 7. Labor relations
1. Labor relation between the employee or the labor collective with the employer is established through communication, negotiation and agreement in a voluntary, affable, equitable, cooperative manner, in which the lawful rights and interests are mutually respected.
2. The Union, the employer representative organizations shall join the State agencies in building the stable, progressive and harmonious labor relations, supervising the implementation of law provisions on labor; protecting the lawful rights and interests of employees and the employers.
Article 8. Prohibited acts
1. Discrimination by sex, race, social class, marital status, belief, religion, discrimination against HIV sufferers, disabled people or against the reasons for establishing, joining and participate in the Union activities.
2. Maltreatment of employees, sexual harassment at workplaces.

NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
Đặt mua sách liên hệ:
- tại Hà Nội: 0937 82 81 86 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Sài Gòn: 0924 914 918 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Các tỉnh khác: 0964 988 945 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu mới nhất
(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG)


>> sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2017 >> download biểu thuế nhập khẩu năm 2017 mới nhất
chăn lông cừu
error: Content is protected !!
lex Reyes Womens Jersey